Den 31 mars presenterade regeringen propositionen med förslag för hårdare regler för nya nikotinprodukter. I lägesbeskrivningen i propositionen är det tydligt att regeringen är bekymrad över situationen. Det står bland annat:

”Tobaksrökningen har successivt minskat, vilket givetvis är mycket positivt ur folkhälsosynpunkt. Samtidigt har det aldrig funnits så många nikotinprodukter på marknaden som nu. Det har skett en snabb utveckling av e-cigaretter, men också av andra tobaksfria nikotinprodukter t.ex. i form av s.k. vitt snus. Dessa produkter marknadsförs och smaksätts på ett sätt som kan attrahera unga”.

Regeringen föreslår att det införs ett förbud mot tillsatser i e-vätskor som leder till en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak. Margareta Haglund, Tobaksfaktas politiska expert är mycket positiv till denna förändring.

– Det är utmärkt med smaksaneringen av e-ciggvätska så att vi slipper se mer av tusentals lockande smaktillsatser som till exempel, popcorn, bubbelgum och kakdeg i en hälsovådlig produkt.

Varför inte vitt snus?
Men trots att man också är oroad över utvecklingen när det gäller exempelvis vitt snus, så kan man fortsätta smaksätta snuset. Varför är det så? Tobaksfakta hittar inte någon förklaring i propositionen, men däremot i den statliga utredningen som föregick propositionen. I utredningen står att man övervägde förbud mot smaksättning. Ett skäl som talade emot, enligt utredningen, var att det skulle vara handelshindrande enligt EU-lagstiftningen. Ett annat var att förbudet skulle få den svenska lagstiftningen att framstå som inkonsekvens, så länge som smaksättning av traditionellt snus är tillåtet.

” Samtidigt är det problematiskt att smaksättningen av nya nikotinprodukter gör dessa produkter mer attraktiva för unga”, skriver man i utredningen.

Regeringen vill avvakta
Sofia Brändström, pressekreterare hos folkhälsominister Lena Hallengren, förklarar i ett mejl regeringens ställningstagande:

”Regeringen delar utredningens bedömning. Nu införs en reglering av tobaksfria nikotinprodukter för första gången. Innan vi har sett effekterna av den regleringen, är ett förbud mot smaksättning en allt för ingripande åtgärd. Det blir dessutom oproportionerligt i förhållande till att tobakssnus får vara smaksatt, i jämförelse med till exempel cigaretter där smaksättning är förbjudet. Regeringen kommer dock att följa utvecklingen av de nya tobakfria produkterna och den nya regleringen noga, och utesluter inte att vi kan behöva återkomma i frågan om reglering av smaksättningen av tobaksfria nikotinprodukter”, skriver Sofia Brändström.

En egen lag
Utredarna lämnar en del andra förslag för att hejda användningen av vitt snus, förslag som även regeringen ställer sig bakom. Man föreslår en ny lag för att reglera nikotinprodukter. En lag som innebär att:

  • Vid marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas och den får inte riktas till barn och ungdomar under 25 år.
  • Det införs en 18-årsgräns för köp av dessa produkter och krav på att försäljningsställen kontrollerar köparens eller mottagarens ålder.
  • Förslagen har utformats för att även omfatta nikotinprodukter som ännu inte har utvecklats.

I sin konsekvensanalys skriver regeringen att förslagen ”bedöms bidra till att förhindra att barn och unga börjar använda tobaksfria nikotinprodukter”.
När det gäller förbudet mot smaksättning av e-cigaretter verkar regeringen mer hoppfull, man skriver: ”Genom att smaksättningen av dessa produkter begränsas kraftigt bör produkterna bli betydligt mindre attraktiva för barn och unga”.

Margareta Haglund, Tobaksfakta, hade önskat att man även infört smakreglering av det vita snuset nu.

– Det är det som till stor del bidragit till den dramatiska ökningen av vitt snus bland till exempel unga tjejer.

Läs rapport från Folkhälsomyndigheten om unga och snus

Läs vidare