Att förstå resonemangen kring tobakslagstiftningen är inte lätt. E-cigaretter och vitt snus är båda nya nikotinprodukter. E-cigaretter ingår i lagen om tobak och liknande produkter, men regeringen vill inte att vitt snus ska göra det. I regeringens proposition Hårdare regler för nya nikotinprodukter föreslås att det skapas en ny lag för exempelvis vitt snus, men också för nya nikotinprodukter som kan komma att utvecklas i framtiden.

I propositionen talas om tobaksfria nikotinprodukter. Det definieras som: Produkter utan tobak som innehåller nikotin för konsumtion.

Det är det många remissinstanser som reagerar emot. Många som arbetat med tobaksprevention menar att det ger en missvisande bild, eftersom nikotinet kommer från tobaksplantan och nikotin är det som skapar beroendet. När produkterna kallas för tobaksfria, verkar de felaktigt harmlösa.

Regeringen håller med om att nikotinet är kopplat till tobak, men väljer ändå att kalla produkterna tobaksfria. Man skriver:

”Nikotin tillverkas vanligen av tobak. Det kan därför ifrågasättas om produkter som innehåller nikotin som utvunnits från tobak kan betraktas som tobaksfria. För att uppnå en enhetlig begreppsanvändning finns det dock anledning att utgå ifrån tobaksproduktdirektivets definition av tobak. Enligt direktivet är tobak definierat som ”blad och andra naturliga, bearbetade eller obearbetade delar av tobaksväxter inklusive expanderad och rekonstituerad tobak”.

Tobaksproduktdirektivets definition utgår alltså ifrån att det ska vara fråga om blad och andra naturliga delar av tobaksväxter. Med denna definition som utgångspunkt kan produkter som innehåller nikotin kategoriseras som tobaksfria även om nikotinet har sitt ursprung i tobaksväxter. Det förutsätter givetvis att nikotinet har skiljts från tobaksväxten med en metod som gör att inga blad eller andra växtdelar finns kvar”.

E-cigaretter är en nikotinprodukt, precis som vitt snus. Men medan e-cigaretter finns i tobakslagen så föreslås att vitt snus ska vara i en egen lag. Det råder delade meningar om detta är en bra uppdelning.

Inte i samma lag
I arbetet inför propositionen var det många remissinstanser som hellre hade sett att de nya produkterna hade ingått i Lagen om tobak och liknande produkter. Göta Hovrätt var en av dem. Rätten menar att förslagen om reglering av nikotinprodukter har många likheter med lagstiftningen som berör tobaksvaror, som reglerna om hälsovarning och innehållsdeklaration. En inkludering i den existerande lagen skulle göra det lättare att tillämpa lagen.

Regeringen förstår synpunkten men anser ändå att det blir bättre med en ny lag. Regeringen skriver att den existerande tobakslagen redan är relativt omfattande och det finns inte skäl att tynga den med ytterligare bestämmelser. Dessutom är nikotinprodukterna inte harmoniserade genom EU-rättsakter, vilket produkterna i tobakslagen är.

Margareta Haglund, Tobaksfaktas politiska expert, är besviken över regeringens beslut.

– Regeringens motivering till en egen lag förstår jag bara inte. Varför behövs den egna lagen när man ändå inte vågar smaksanera det vita snuset?

Margareta Haglund är rädd för att den nya lagen ska öppna upp EU-marknaden för vitt snus.

–  Producenterna är mästare på att hitta kryphål, säger Margareta Haglund.

Läs också nikotinet fritt från tobak – som sockret fritt från sockerbetan

Läs vidare