Tobaksindustrin är en mäktig multinationell industri som aggressivt motarbetar tobaksförebyggande insatser. Det är bakgrunden till att Tobakskonventionens artikel 5.3 uppmanar länderna att skydda folkhälsopolitiken från påverkan av kommersiella och andra intressen inom tobaksindustrin.

Trots att EU och en majoritet av världens länder har ratificerat Tobakskonventionen så fortsätter tobaksindustrins lobbying. Det finns flera förklaringar till det:

  • Tobaksindustrin erbjuder stöd och hjälp som är svårt att säga nej till för stater i en pressad situation. Det visar senaste granskningen av artikel 5.3 på global nivå.
  • Politiker vet inte alltid vilka de har att göra med. En person som presenterar sig som en expert inom medicin eller folkhälsan kan samtidigt vara betald av tobaksindustrin utan att det framgår. Granskningen av artikel 5.3 på EU-nivå visar att det behövs regelverk som gör det tydligt när tobaksindustrin är inblandad.
  • En del politiker har en samsyn med tobaksbolagen. De ser inte någon anledning att hålla dem på avstånd trots artikel 5.3. Det är inte heller säkert att politikerna känner till artikel 5.3. Det blev tydligt i Tobaksfaktas rapport ”Diskrepanser inom tobakspolitiken”från 2021. Det bekräftas också av senare intervjuer.

Att tobaksindustrin inte tycks hindras att bedriva lobbying bekräftas också av Swedish Matchs årsredovisning från 2020. Texten som står där tyder på att Swedish Match inte har några problem att få ge sitt perspektiv. Bolaget skriver bland annat:

Swedish Match följer noga utvecklingen inom tobakslagstiftning och förser fortlöpande myndigheter och andra regulatoriska instanser med information och bidrar med bolagets syn på frågor som påverkar verksamheten. Allra viktigast är att Swedish Match behöver fortsätta att tillhandahålla konsumenter mindre skadliga alternativ till cigaretter och att sträva i riktning mot visionen om en värld utan cigaretter med evidensbaserade regleringar för våra produkter. En viktig del i detta arbete är att utbilda och informera beslutsfattare om Swedish Match rökfria produkter och dessa produkters relativa hälsorisk jämfört med cigaretter. Skillnaderna i relativ risk mellan olika tobaksprodukter och andra nikotininnehållande konsumentprodukter och möjligheten att få konsumenter att övergå till mindre skadliga produkter benämns ofta ”harm reduction” – skadereduktion. Regleringarna ska inte vara utformade för att göra rökfria nikotin-och tobaksprodukter mindre lockande för cigarettkonsumenter som söker efter alternativ eller för att införa ett absolut förbud eller reglering som i praktiken innebär ett förbud för sådana produkter.

Swedish Match följer och utvärderar noggrant nya vetenskapliga fakta och samarbetar aktivt med forskarsamhället. Swedish Match betraktar sig som ansvarigt inför alla intressenterna vad gäller att informera dem om vedertagen forskning och relevant produktinformation.

Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert på Tobaksfakta, kan inte nog betona vikten av att tobaksindustrin hålls på avstånd från beslutsfattandet.

–  Att tobaksindustrins intresse  är oförenliga för folkhälsans bästa är en mycket tydlig skrivning i Tobakskonventionen artikel 5.3. Öppenhet och transparens i kontakterna med dem är därför inte tillräckligt utan de måste minimeras så långt detta är möjligt. Att tobaksindustrin inte vill regleras mera eftersom de värnar om sina vinster vet vi sedan länge. I tobakspolitiken ska tobaksindustrin bara höras vid tekniska frågor och inte alls mötas när de själva tar initiativ, säger Margaretha Haglund.

Läs vidare