I mars presenterades utredningen om de nya nikotinprodukterna, och 1 september gick remisstiden ut för utredningen. I en stor andel av de inkommande remissvaren är man positiv till att nikotinprodukterna ska regleras, men samtidigt hade man önskat sig mer. Många är positiva till att det blir förbjudet att smaksätta e-vätskor för e-cigaretter med annan smak än tobak, men är samtidigt besvikna att samma sak inte gäller så kallat tobaksfria nikotinprodukter. Folkhälsomyndigheten skriver i sitt remissvar:

”Idag har vi begränsad kunskap om de långsiktiga hälsoriskerna med tobaksfria nikotinprodukter, men vi vet att barn och unga är särskilt sårbara för skador och har lättare att fastna i ett nikotinberoende samt att nikotinprodukter kan fungera som inkörsport till bruk av tobaksprodukter”.

Barnkonventionen har fått status som svensk lag och har barn rätt till god hälsa. Vid alla beslut som rör barn ska deras hälsa bästa prioriteras Folkhälsomyndigheten anser att det inte sker när smaksättningen av tobaksfria nikotinprodukter tillåts.
Det är många andra remissinstanser som också vill ha förbud mot smaksättning, däribland, A Non Smoking Generation, Lärare mot Tobak, Hjärt- Lungfonden, Vårdförbundet, Sveriges läkarförbund, Svensk Lungmedicinsk Förening, Yrkesföreningar mot Tobak, VISIR, Tobaksfakta och Cancerfonden.

”Snuset kan inte styra”

I utredningen ifrågasätts inte farorna med smaksatta nikotinprodukter. Att man ändå inte föreslår ett förbud beror på att man vill vara konsekvent. Den svenska lagen skulle framstå som inkonsekvent så länge som smaksättning av tobakssnus är tillåtet, enligt utredaren.

Detta har flera remissinsatser reagerat på, bland annat Länsstyrelsen i Kronoberg. Man skriver:

”.. om vi särskilt vill skydda den unga generationen från ett nikotinberoende finns två vägar att gå. Vara inkonsekvent som utredningen skriver om eller ta bort möjligheten för tobakssnus att smaksätta varan. Smakutbudet är en nyckelfaktor till att ungdomar använder produkterna”.

Hjärt- Lungfonden är en annan kritisk röst:
”Om nu detta är fallet finns det bara en väg att gå och det är att förbjuda smaksättning på alla nikotin- och tobaksprodukter, inklusive tobakssnuset, för att skydda våra barn och unga från att bli nya nikotinister”.

Miljö- och klimatnämnden i Göteborg är också kritisk, och menar att tobaksfria nikotinvaror kan inte förbli oreglerade på grund av snusets särställning. Om det inte går på annat sätt, så måste skarpare reglering av smaksättning av snus införas, anser nämnden.

VISIR har ett helt annat perspektiv än utredaren på hur Sverige uppfattas.
”Ska Sverige framstå som ett land som utvecklar en ny syntetisk beroendeprodukt i klass med narkotika som är smaksatt med förföriska frukt- och godissmaker utan de traditionella smakerna som snus har haft”, frågar sig VISIR, som vill förbjuda nikotinsnus.

Vagt om marknadsföring

När det gäller marknadsföring av så kallat tobaksfria nikotinprodukter välkomnar många remissinsatser att det införs regleringar. Utredaren föreslår att det införs ett
generellt krav på särskild måttfullhet vid marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter.

Syftet med kravet är att dessa produkter inte ska medverka till att vidmakthålla eller öka konsumtionen av dessa produkter eller att de ska bidra till en positiv inställning till bruk av produkter som innehåller nikotin för konsumtion, vilket även inkluderar tobaksvaror.

Ett marknadsföringsförbud kan inte införas eftersom det skulle bryta mot TF, Tryckfrihetsförordningen, enligt utredaren. Många remissinsatser anser att en reglering om måttfullhet blir alldeles för vag.

A Non Smoking Generation, Cancerfonden, Hjärt- och Lungfonden, Vårdförbundet är bland dem som skrivit detta i sina remisser. Lärare mot Tobak är också kritiska:

”Lärare mot Tobak anser att utredningens förslag om krav på ”särskild måttfullhet” är oprecist och kan leda till oklarheter i praktiken om vad som gäller, vilket kan utnyttjas av tobaksindustrin på ett negativt sätt för barn och ungdomar”.

Saknar exponeringsförbud

Flera remissinstanser hade också önskat sig exponeringsförbud på säljstället för tobak (så kallad dold försäljning) och neutrala, reklamfria förpackningar för tobaks- och nikotinprodukter.

Lärare mot Tobak, Cancerfonden, A Non Smoking Generation, Yrkesföreningar mot Tobak, VISIR, Hjärt- Lungfonden och Tobaksfakta med flera framför detta.
Samma organisationer vänder sig också mot förslaget att snussubstitut ska jämställas med livsmedel i livsmedelslagen. Cancerfonden skriver:

”Att reglera såväl traditionellt tobakssnus som nya nikotinprodukter som livsmedel ger falska föreställningar om att snus är en säker och hälsosam produkt”.

Unga manipuleras

På temat falska föreställningar riktar flera remissinstanser också kritik mot begreppet tobaksfria nikotinprodukter som används i utredningen. De menar att begreppet är vilseledande eftersom nikotin kommer från tobak.

Det behövs både information och aktion för att hindra att unga ska bli nikotinister, och det behövs ett starkt stöd från samhället för att arbetet ska lyckas. Det menar Yrkesföreningar mot Tobak. I de avslutande raderna av deras remiss står det:

”Våra patienter och eleverna i skolan påverkas under hela uppväxten och i de flesta
sammanhang av industrins manipulativa marknadsföring och inflytande över vårt
samhälle, med barnen, som är de nya och helt nödvändiga kunderna, i fokus.
Våra professionella insatser, både på individnivå och gruppnivå, har inte den goda effekt vi önskar eftersom de stödjande miljöerna utanför behandlingsrummet och
skolsalen inte ser ut eller fungerar så som det är tänkt, vare sig enligt tobakskonventionen eller barnkonventionen”.

Utredningen och remissvaren (Läkare mot Tobak, Sjuksköterskor mot Tobak samt Psykologer, Socionomer och Folkhälsovetare mot Tobak har lämnat in remisser på eget initiativ som inte syns bland de officiella remisserna)

Läs artikel Tobaksfaktas remissvar här

"Tobaksfria" nikotinprodukter innehåller tobak

Begreppet tobaksfria nikotinprodukter är myntat av tobaksindustrin. Begreppet används numera inom politiken, trots att det är missvisande. ALLA nikotinprodukter är utvunna ur tobaksplantan. Det finns med andra ord inga tobaksfria nikotinprodukter.

 

Läs vidare