Den särskilda utredaren Ingeborg Simonsson har nu lämnat sitt förslag på en sammanhållen och systematisk reglering av tobaks- och nikotinprodukter till socialminister Lena Hallengren.

Förslagen i utredningen innebär i mångt och mycket att de nya nikotinprodukterna regleras som tobaksprodukter, med särskilda krav på måttfullhet i marknadsföring, åldersgräns för inköp med mera.

Utredningen föreslår bland annat:

• förbud mot vätskor för e-cigaretter om de innehåller smaktillsatser som leder till en tydligt märkbar doft eller smak av annat än tobak,

• en ny lag och förordning om tobaksfria nikotinprodukter,

• ett generellt krav på särskild måttfullhet vid marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter,

• produktkrav för tobaksfria nikotinprodukter som måste uppfyllas för att produkterna ska få tillhandahållas,

• att tillverkare, importörer och distributörer ska vara skyldiga att vidta åtgärder om en tobaksfri nikotinprodukt inte är säker, av god kvalitet eller på annat sätt inte är förenlig med den föreslagna lagen eller anslutande föreskrifter,

• en ordning för tillsynen av reglerna om tobaksfria nikotinprodukter som i allt väsentligt följer den ordning för tillsyn som gäller på övriga tobaksområdet,

• att Folkhälsomyndigheten, kommunen, Polismyndigheten och länsstyrelsen får möjlighet att meddela de förelägganden eller förbud som behövs för att reglerna om tobaksfria nikotinprodukter ska följas,

• att snussubstitut ska omfattas av livsmedelslagen vilket bland annat innebär krav på godkännande av livsmedelsanläggningar och att Livsmedelsverket ges möjlighet att utfärda föreskrifter.

Den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Betänkandets slutsatser blir också en del av regeringens fortsatta arbete med politiken avseende ANDTS-strategin som Tobaksfakta nyligen har rapporterat om.

Utredningens förslag kommer nu att gå på remiss.

Läs mer och ladda ner utredningen Hårdare regler för nya nikotinprodukter, SOU 2021:22 på regeringens webbplats.

Se inslaget där utredningen presenteras på regeringens webbplats.

 

 

Läs vidare