–Strategin – i stort – var tyvärr väntad, men det är ändå en besvikelse att man ännu inte förstår omfattningen av tobakspandemin som, till exempel, påverkar alla FN:s 17 utvecklingsmål inklusive jämlikheten i hälsa, säger Margaretha Haglund, Tobaksfaktas tobakspolitiska expert.

Regeringen har lämnat propositionen med en förnyad strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel (ANDTS) till riksdagen.

Syftet med strategin är att ange mål och inriktning för hur samhällets insatser när det gäller ANDTS-frågorna ska genomföras, samordnas och följas upp under strategiperioden 2021–2025.

Propositionen har sju långsiktiga mål med prioriterade insatsområden (se faktaruta). Det är en utökning med ett mål sedan den förra strategin. Insatser för att skydda barn och unga utgör grunden för ANDTS-arbetet och det nya målet tydliggör behovet av att skydda barn och unga.

Men trots att regeringen skriver att barn och unga är en särskilt viktig målgrupp i det förebyggande arbetet, att minskningen av tobaksbruket bland ungdomar har stannat av, att de allra flesta börjar röka i tonåren saknas det fokus på det tobakspreventiva arbetet i ANDTS-strategin.

–Tobak är ofta en inkörsport till andra droger –tas inte krafttag mot tobaken och tobaksindustrin bidrar man till annat drogbruk också, säger Margaretha Haglund.

Jämställdhetsperspektivet i ANDTS-arbetet

För att komma till rätta med den ojämlika hälsan i Sverige, som också avspeglas i ANDTS-bruket, bör jämlikhets- och jämställdhetsperspektivet genomsyra ANDTS-arbetet på alla nivåer, skriver regeringen.

I informationsinsatserna rörande ANDTS finns det anledning lyfta den belastning på miljön som produktion av tobak och nikotinprodukter innebär, vilket i sin tur kan öka incitamenten att avstå från bruk, enligt propositionen. I avsnittet nämns avskogning, föroreningar orsakade av bekämpnings- och gödningsmedel, förorenad vattenförsörjning och negativ påverkan på hälsan för dem som arbetar på tobaksodlingarna, samt avfallet. Tobaksproduktionen beräknas resultera i cirka två miljoner ton avfall varje år. 80 procent av skräpet i svenska städer består av fimpar, cigarettpaket, snusprillor och snusdosor.

Strategin breddas

Den nya ANDTS-strategin breddas och inkluderar även spelberoende, narkotikaklassade läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter.

Personer med spelberoende har ofta sämre allmän och psykisk hälsa, ekonomiska problem och en riskkonsumtion av alkohol, samt använder tobak och narkotika, enligt regeringen.

Vad gäller de nya så kallade tobaksfria nikotinprodukterna skriver regeringen att det är oklart vilka hälsorisker de har, men att nikotin är mycket giftigt och beroendeframkallande och särskilt barn och unga är känsliga för nikotinets skadeverkningar. Att nikotinprodukterna faller utanför tobakslagstiftningen är angeläget att åtgärda.

Margaretha Haglund är nöjd med att definitionen av tobak vidgas att även gälla nikotinprodukter.

– Den nya klassificeringen på tobaksprodukter är välkommen, det är ett konkret förslag som behövs för att täppa till det kryphål i tobakslagen som gör att så kallad tobaksfri tobak i det tobaksfria snuset inte omfattas av tobakslagen säger hon.

Främsta förebyggbara riskfaktorn

I Sverige beräknas tobaksbruket stå för omkring åtta procent av den totala sjukdomsbördan, vilket är mer än dubbelt så mycket som den uppskattade kostnaden för alkohol- och narkotikaanvändning, enligt propositionen.

Enligt Registeruppgifter om tobaksrökningens skadeverkningar, en studie från 2014 från Socialstyrelsen, Karolinska institutet och dåvarande Statens Folkhälsoinstitut dör cirka 12 000 personer varje år i Sverige av rökning. 100 000 personer vårdas på sjukhus på grund av rökrelaterade sjukdomar.

Siffrorna i föregående stycke nämns inte i strategin.

Under mål 6 – Antalet personer som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar ska minska – skriver regeringen:

”Rökning och nikotinbruk är de främsta förebyggbara riskfaktorerna för sjukdom och för tidig död, och tobak är det enskilt viktigaste livsstilsområdet att arbeta med för att förebygga cancer. Nikotin är ett mycket giftigt och beroendeframkallande ämne som har effekter på bland annat hjärta och kärl och som kan påverka fostret under graviditet. Därför är det viktigt att fortsätta arbeta för att minska allt bruk av tobak och nikotin.”

Trots ovanstående skrivning och de fakta som presenteras om tobaksbrukets risker finns inte tobaksprevention med som ett prioriterat insatsområde under mål 6. De områden som ska prioriteras under strategiperioden handlar om läkemedel och narkotika.

– Fokus för strategin ligger på prevention och då särskilt riktat mot att barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av tobaks- och nikotinprodukter. Genom ett preventivt arbete, där vi arbetar för att förhindra att nya generationer utvecklar ett nikotinberoende, kan vi även uppnå mål 6 att minska dödligheten av tobaksrelaterade sjukdomar, skriver Magnus Jonsson som har arbetat med strategin på Socialdepartementet, i ett mejl till redaktionen.

Margaretha Haglund efterlyser mer aktiva åtgärder.

– Preventiva åtgärder riktade mot unga har marginell effekt om inte vuxenvärlden – inkluderande politiken – i handling avvisar tobaksindustrins cyniska affärsidé: att skapa nikotinberoende.

– Förra året – och varje år sedan 1900-talets mitt – dog fler än under covid 19-pandemin i fjol. Så hur länge ska det dröja innan till exempel tobaksnäringen förbjuds att marknadsföra sina hälsovådliga produkter? Trots tobakskonventionen och att barnkonventionen nu är lag tycks barns hälsa vara betydligt mindre viktig än tobaksnäringens profit. Covid-19 har vi bestämt att sätta stopp för så fort som möjligt med alla tillgängliga medel – varför får tobakspandemin fortsätta år efter år? säger Margaretha Haglund.

Begränsa tillgängligheten

Insatser för att begränsa tillgängligheten är avgörande för att minska bruket av tobaks- och nikotinprodukter, minska skillnader i hälsa och särskilt skydda barn och unga, skriver regeringen och nämner en aktiv prispolitik, reglerade försäljnings- och öppettider, åldersgränser och en strikt reglerad marknadsföring som effektiva åtgärder. En försiktighetsprincip bör tillämpas genom att nikotinprodukter regleras som skadliga produkter.

– Regeringen vet vad som behövs för att åtgärda tobaksproblemet så jag kan bara komma på en sak som bidrar till senfärdigheten och det är tobaksnäringens påverkan på våra beslutsfattare och politiker, säger Margaretha Haglund som genom åren noterat många resultat av näringens påverkan på folkhälsopolitiken. Allt ifrån felaktig kunskap till tvekan att omsätta WHOs rekommendationer för att bekämpa tobakspandemin I handling.

För att minska tillgången till bland annat tobaks- och nikotinprodukter är det viktigt att åldersgränser upprätthålls, även vid distanshandel på internet. Möjligheten till tillsyn vid distanshandel på internet bör stärkas, enligt propositionen.

För att stödja arbetet med att genomföra ANDTS-strategin överväger regeringen att ge länsstyrelserna i uppdrag att utveckla och kvalitetssäkra arbetet för att uppnå en effektiv och likvärdig alkohol- och tobakstillsyn i hela landet.

För att uppnå målet om att färre än fem procent i befolkningen ska röka 2025, krävs ett fortsatt aktivt tobaksförebyggande arbete, enligt propositionen.

–Det är en svag skrivning. För att nå det målet krävs betydligt skarpare åtgärder än de regeringen förordar i strategin, konstaterar Margaretha Haglund.

Utvärderade strategin 2016–2020

Folkhälsomyndigheten har utvärderat den tidigare ANDT-strategin för 2016–2020 som en del i arbetet med att ta fram en ny strategi. Av speciellt intresse för Tobaksfakta är den del som rör utvecklingen mot målet om ett rökfritt Sverige 2025 som regeringen har ställt sig bakom 2016. Myndighetens fyra slutsatser var följande:

 • Daglig rökning har minskat till sju procent i båda könen – men med betydande skillnader mellan åldrar, utbildnings- och inkomstnivåer och geografi
 • Ökande användning av nya tobaksliknande nikotinprodukter bland unga – ett observandum i det fortsatta förebyggande arbetet
 • Bristande införande i Sverige av tobakskonventionens olika åtgärder
 • Det långsiktiga och breda förebyggande arbetet på flera nivåer behöver fortsätta

Organisation för att genomföra strategin

Regeringen överväger att inrätta ett ANDTS-politiskt forum. Syftet med forumet bör vara att utgöra en yta för dialog om utvecklingen, åtaganden och behov av åtgärder mellan regeringen, berörda myndigheter och det civila samhället. Forumet bör också ge möjlighet att förankra regeringens politik samt informera berörda myndigheter och organisationer.

Folkhälsomyndighetens roll som nationellt samordnande myndighet inom ANDTS-området bör bibehållas. Den nuvarande ansvarsfördelningen mellan myndigheterna och nuvarande samordning på området bör kvarstå. ANDTS-strategin bör följas upp årligen och en samlad utvärdering genomföras.

Insatserna ska hanteras inom myndigheternas befintliga budgetramar. För 2021 har regeringen avsatt 95,6 miljoner kronor för genomförandet av strategin. Motsvarande belopp avsätts årligen 2022 och 2023.

Förslaget till ANDTS-strategi kommer att debatteras i riksdagen den 14 juni. Beslut tas 15 juni.

Fakta ANDTS-strategins mål

Det övergripande målet för ANDTS-politiken är ”ett samhälle fritt från narkotika och dopning med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och spel om pengar samt ett minskat bruk av tobaks- och nikotinprodukter”.

Nedan tas de långsiktiga målen upp tillsammans med prioriterade insatsområden som är mest relevanta ur ett tobaksperspektiv.

Långsiktigt mål 1: Tillgången till alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar ska minska.

Prioriterade insatsområden på tobaksområdet:

 • En effektiv och likvärdig tillsyn.
 • Åtgärder för minskad konsumtion samt fortsatt arbete för minskad tillgång till tobaks- och nikotinprodukter:  Tillgänglighetsbegränsande insatser är avgörande för att minska bruket av tobaks- och nikotinprodukter, minska skillnader i hälsa och särskilt skydda barn och unga. Utifrån de förslag från den pågående utredningen som gör en översyn av vissa frågor på tobaksområdet kommer regeringen att föreslå nya regler för att minska barns och ungas tillgång till tobaks- och nikotinprodukter. Regeringen hänvisar även till att skatten för e-vätskor förändrades 1 januari 2021 så att e-vätskor med högre koncentration har högre skatt.

Långsiktigt mål 2 (nytt): Barn och unga ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar.

Prioriterade insatsområden:

 • Stärkt skydd för det ofödda barnet: Information om hur alkohol, tobak och nikotin samt narkotika påverkar kroppen tas upp på alla mödravårdscentraler och ungdomsmottagningar. Utveckling av det medicinska födelseregistret för att förutom tobaksbruk följa upp även blivande mödrars bruk av tobaksfria nikotinprodukter.
 • En hälsofrämjande skola: Förutsättningarna att bidra till att minska elevers bruk av tobak och nikotin kan behöva förbättras. En möjlighet att minska bruket av tobaks- och nikotinprodukter kan vara att införa tobaks- och nikotinfri skoltid. Skolan kan inom ramen för sitt kunskaps- och värdegrundsuppdrag upplysa om och öka förståelsen för risker med tobak.

Långsiktigt mål 3: Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel, tobaks- och nikotinprodukter eller debuterar tidigt med alkohol och spel om pengar ska successivt minska.

Prioriterade insatsområden:

 • Civila samhällets roll för att främja hälsa och motverka missbruk eller beroende hos barn och unga: Regeringen anser att det är viktigt att civilsamhället ges goda förutsättningar att bidra till det ANDTS-förebyggande arbetet. Inom tobaksområdet finns medel för idéburna organisationer som arbetar med att förebygga tobaksbruk.

Långsiktigt mål 4: Antalet personer som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar ska successivt minska.

Prioriterade insatsområden:

 • Kompetensutveckling inom hälso- och sjukvården samt tandvården för att identifiera personer med skadligt bruk: Tidig upptäckt och rådgivning är effektiva metoder att förhindra att en person utvecklar ett risk- eller missbruk. Genom kompetensutveckling av personal inom hälso- och sjukvården och tandvården kan skadliga levnadsvanor upptäckas. Tandvården har stor erfarenhet av tobaksförebyggande arbete och träffar patienter i ett tidigt skede innan de har utvecklat skador av sitt tobaksbruk.
 • Telefon- och webbaserat stöd för personer med missbruk eller beroende: Fortsatt stöd till rikstäckande telefon- och webbaserade stödlinjer som Sluta röka-linjen övervägs.

Långsiktigt mål 5: Personer med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet.

Prioriterade insatsområden:

 • Tidig identifiering och behandling av unga med psykiska diagnoser som riskerar att utveckla missbruk eller beroende
 • Kunskap om hbtqi-personer och ANDTS: Hbtqi-personer och transpersoner använder tobaks- och nikotinprodukter i högre grad än befolkningen i allmänhet. De organisationer som representerar särskilt utsatta grupper utgör en viktig resurs i arbetet med att uppmärksamma frågan och för att få ökad kunskap.

Långsiktigt mål 6: Antalet personer som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar ska minska.

Rökning och nikotinbruk är de främsta förebyggbara riskfaktorerna för sjukdom och för tidig död, och tobak är det enskilt viktigaste livsstilsområdet att arbeta med för att förebygga cancer. Nikotin är ett mycket giftigt och beroendeframkallande ämne som har effekter på bland annat hjärta och kärl och som kan påverka fostret under graviditet. Därför är det viktigt att fortsätta arbeta för att minska allt bruk av tobak och nikotin, skriver regeringen.

Prioriterade insatsområden: –

Tobaksfaktas kommentar:
Trots ovanstående skrivning saknas under detta mål särskilda prioriterade insatsområden när det gäller att minska antalet dödsfall på grund av tobaks- och nikotinbruk. En evidensbaserad tobakspolitik bygger på tobakskonventionens samlade åtgärder. Deras effekter är inte strikt relaterade till enbart vissa åldrar eller mål varför ANDTS-strategins uppdelning på ett antal grupper inte känns helt relevant ur ett tobaksperspektiv.

Långsiktigt mål 7: En folkhälsobaserad syn på ANDTS inom EU och internationellt.

Sverige ska verka för att upprätthålla respekten för antagna strategier och konventioner. Det innebär att Sverige också på nationell nivå ska leva upp till de åtaganden som har gjorts genom olika internationella överenskommelser och fördrag.

Prioriterade insatsområden:

 • Aktivt stödja genomförandet av en folkhälsobaserad tobakspolitik i EU och internationellt: Sverige har ratificerat WHO:s ramkonvention om tobakskontroll (tobakskonventionen) och WHO:s protokoll för att eliminera olaglig handel med tobaksvaror. Såväl EU:s tobaksproduktdirektiv som tobaksreklamdirektiv är genomförda i svensk rätt. Sverige har en aktiv roll och driver på för att utveckla genomförandet av arbetet på EU och internationell nivå. Inom ramen för detta arbete verkar Sverige för att aktivt stödja genomförandet av en folkhälsobaserad och restriktiv tobakspolitik i såväl EU som internationellt.

Tobaksfaktas kommentar:
Tobakskonventionen är en ramkonvention där länderna som har ratificerat den i sin lagstiftning kan välja att endast införa de åtgärder som är bindande eller välja att implementera alla konventionens artiklar och rekommendationer. Sverige har gjort det som krävs, men har i övrigt inte implementerat konventionens rekommendationer optimalt, utan har valt en låg nivå.

Sverige har valt att inte införa flera av de åtgärder som rekommenderas som till exempel höjda punktskatter, exponeringsförbud, reklamfria tobaksförpackningar.

Kunskapen om tobakskonventionens artikel 5.3 är uppseendeväckande låg bland politiker och andra beslutsfattare. Enligt artikel 5.3 ska tobaksindustrin inte ges möjlighet att påverka folkhälsopolitiken och icke nödvändiga kontakter med tobaksindustrin ska undvikas. De nödvändiga kontakterna ska redovisas öppet. Staten ska inte bidra till att marknadsföra tobaksindustrin. Läs mer om artikel 5.3 i Tobaksfaktas guide ”Skydda folkhälsopolitiken mot tobaksindustrin – en vägledning.

Tobakspolitiken

Om tobakspolitiken skriver regeringen bland annat följande i propositionen:

Det övergripande målet för svensk tobakspolitik har under lång tid varit att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak.

Tobakens skadeverkningar kan minskas genom ett brett arbete som omfattar många olika strategier och målgrupper. Särskilt viktiga åtgärder är information, utbildning, opinionsbildning, målgruppsanpassad tobaks- och nikotinavvänjning, rökfria miljöer, skyddande och begränsande lagstiftning med syfte att kontrollera tobaksindustrin samt en aktiv prispolitik. Allt för att minska tillgängligheten och förändra människors attityder till tobak och nikotin. I samband med regeringens beslut om en förnyad strategi för alkohol-, narkotika-, doping- och tobakspolitiken 2016–2020, ställde sig regeringen bakom målet om ett rökfritt Sverige år 2025, vilket innebär att färre än fem procent i befolkningen ska röka. Arbetet för att nå detta mål ska fortsätta.

Tobaksfaktas kommentar:
En evidensbaserad tobakspolitik bygger på tobakskonventionens samlade åtgärder.

Som vi har framhållit för regeringen innebär uppfyllelse av Rökfritt Sverige-målet 2025 att dagligrökning kan minska till under 5-prodentsnivån i alla befolkningsgrupper – ett mål som vi bedömer endast kan nås genom implementering av fler av tobakskonventionens åtgärder.

Läs vidare