ANDTS-strategin är regeringens strategi för alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.

När Tobaksfakta intervjuar Magnus Jonsson pågår den interna beredningen av kommande strategi som inkluderar flera departement och enheter inom Regeringskansliet.

–Alla departement med sina olika intressen ska ställa sig bakom slutprodukten, så det är ett lite spännande arbete framgent, säger han.

Propositionen, där den nya strategin ingår, ska lämnas till riksdagen senast den 23 mars. Det blir alltså några månader utan någon gällande ANDT-strategi, men så var det även förra gången, säger han.

–Det blir ett litet glapp där. Allting tuffar på, och när strategin är beslutad kommer den att ge vägledning för insatser från såväl regeringen som andra aktörer, säger han.

Hemligt innehåll

Vad förslaget, som nu är bereds internt, innehåller vill Magnus Jonsson inte berätta.

–Du får vänta tills strategin är beslutad, säger han och skrattar.

De ämnen som dyker upp i samhällsdebatten kan dock förväntas få större utrymme i strategin, enligt honom. Narkotikafrågan är med gängkriminalitet aktuell nu. Även tobaken har seglat upp på agendan nu i pandemitider.

–Tobaksfrågan är förstås alltid aktuell och lever vidare, och just i år har den kommit upp i ett sammanhang vi inte hade kunnat förutse. Men att rökningen minskar sedan många år är absolut glädjande, säger han.

Folkhälsomyndigheten har nationellt samordningsansvar för strategin och har kommit med förslag på vad som kan ingå.

– Vi tittar på deras förslag, bland annat om att fortsätta mot målet Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025, som regeringen har beslutat om, säger han.

Vad som kommer med i den nya strategin är alltså ännu inte klart, men det måste finnas en beredskap för oväntade händelser i den.

–Strategin ska vara så vid i konturerna och elastisk att den går att anpassa efter rådande omständigheter. Det ska inte vara för mycket en att-göra-lista, säger han.

Tydliggöra åtgärder för Tobacco Endgame

Tobaksfaktas ordförande Göran Boëthius berättar att Tobaksfakta under hösten i kontakter med Folkhälsomyndigheten har försökt tydliggöra argumenten för vad som krävs för att regeringen ska nå målet 2025.

–Det krävs att tobakskonventionens åtgärder implementeras i svensk lagstiftning. Det förutsätter också att sittande utredning om en ”sammanhållen reglering av alla tobaksprodukter” verkligen blir tillräckligt omfattande och inte bara levererar kosmetiska marknadsföringsförslag. Tobaksindustrins fokusering på nya nikotinprodukter visar att vi måste betrakta nikotin och nikotinberoende som den gemensamma faktorn att bekämpa i all fortsatt tobaksreglering, säger han i en kommentar.

Tobaksfakta föreslog i ett brev till Socialdepartementet i december 2020 åtgärder som bör vara med i den nya ANDTS-strategin med utvecklade resonemang kring varför.

Elva departement med synpunkter

Magnus Jonsson har arbetat med ANDTS-strategin i drygt ett år. Elva departement är mer eller mindre inblandade i arbetet.

–Samtliga departement utom Försvarsdepartementet är i något sammanhang inblandade, och har synpunkter och förslag på texten, men fokus ligger på Socialdepartementet, Justitiedepartementet, Utbildningsdepartementet och Finansdepartementet.

Under året som gått har han lyssnat in och samtalat med ett 20-tal berörda myndigheter och ett 40-tal organisationer för att fånga in till exempel frågor om vad som har fungerat bra med den nuvarande strategin och vad som kan förbättras.

I våras genomfördes fyra hearingar på ämnena prevention, tillgänglighet, vård och stöd, samt organisation och styrning.

Budget 95,6 miljoner för 2021

Klart är att budgeten för ANDT-åtgärder under 2021 är 95,6 miljoner kronor.

–Mot slutet av strategiperioden bantas anslagen ned, då handlar det om att utvärdera, summera och fasa ut, säger han.

Summan är inte heller en absolut gräns.

–Det är de pengar som finns på det anslag som finansierar insatser inom ANDT och spelprevention, men sedan kan man ju koppla ihop åtgärderna med andra frågor, säger han.

Läs mer om ANDT-strategin för 2016–2020 på Folkhälsomyndighetens webbplats

Läs Folkhälsomyndighetens utvärdering av den nuvarande strategin.

Fakta ANDTS-anslaget

2020: 95,6 miljoner kronor

2019: 165,6 miljoner kronor

2018: 195,6 miljoner kronor

2017: 213,6 miljoner kronor

2016: 163,6 miljoner kronor

 

Läs vidare