Det berättade Joanna Stjernschantz Forsberg, läkare och specialist i socialmedicin, och samordnare för Uppdrag tobaksprevention Stockholm, på Tobaksfaktas och Yrkesföreningar mot Tobaks halvdagsseminarium om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 den 20 november.

Hon berättade på konferensen hur landstinget nu arbetar mot sitt mål.

–Syftet är att utveckla en samlad tobakspreventiv funktion i Stockholms läns landsting som ska vila på vetenskaplig evidens och som ska vara en stödfunktion för beslutsfattare och andra som arbetar för att minska tobaksbruket. Jämlikhetsaspekter ska särskilt beaktas och arbetet ska bedrivas långsiktigt, sa hon.

Bland sådant som redan görs är epidemiologisk bevakning och sluta röka-linjen. Sluta röka-linjen, som fyller 20 år, har samtal via tolk på sex olika språk.

I Stockholms län är skillnaderna i rökning stora.

–Det är avsevärda skillnader mellan olika grupper. Bland de med grundskoleutbildning röker var femte medan bara var tjugonde bland universitetsutbildade. Detta får konsekvenser vad gäller ojämlik hälsa rent geografiskt också, sa hon.

Bland männen röker mer än 20 procent i Södertälje, men bara 3 procent i Danderyd. Ett nytt uppdrag för Uppdrag tobaksprevention i Stockholm att ge stöd för implementering av Socialstyrelsens riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor.

–Vi ska börja med att närma oss psykiatrin, där andelen rökare är stor. Vi ska också erbjuda hälso- och sjukvården stöd att införa rökfri operation. Det finns stark evidens att rökstopp inför operation ger mindre komplikationer. Många klarar också att förbli rökfria efteråt. De som slutar efter operationen får även mindre komplikationer.

Dessutom ska en uppdragsutbildning om tobak på 7,5 högskolepoäng som i första hand är avsedd för vårdpersonal inom landstinget, starta nästa år.

Läs vidare