I mars presenterades utredningen och nu är även remissvaren offentliga.
Tobaksfakta skriver i sin remiss att utredarna missat möjlighet att lämna radikala förslag:

”Det svenska snuset sprids och marknadsförs som mindre skadligt trots att det skapar bland annat ett kraftigt nikotinberoende. Den ökade användningen av snus hos våra ungdomar visar på ett misslyckande. Om vi vill förhindra nya generationer av nikotinister är det dags att agera kraftfullt”.

Tobaksfakta hade önskat:

• Exponeringsförbud på säljstället för tobak, s.k. dold försäljning
• Neutrala reklamfria tobaksförpackningar
• Smakreglering av befintliga snusprodukter och nya produkter innehållande tobak/nikotin

Samtidigt välkomnar Tobaksfakta de flesta förslag som utredningen har lagt fram.
De säkerställer en sammanhållen och systematisk reglering av tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt nikotinprodukter. Det är bra att nikotinprodukter som inte är läkemedel regleras på samma sätt som andra produkter på tobaksområdet. Produktkrav, rapportering, hälsovarningar, marknadsföringsbegränsningar, åldersgräns, tillsyn och sanktioner utgör viktiga delar liksom att produkter som ännu inte har utvecklats ska omfattas av lagen. Förbud mot smaktillsatser i e-vätskorna är absolut nödvändigt för att skydda barn och unga.

Inte livsmedel

Tobaksfakta är däremot kritisk till att snus och snussubstitut, (så kallat tobaksfritt snus, med och utan nikotin) ska omfattas av livsmedelslagen. Tobaksfakta anser att alla tobaksprodukter ska vara Folkhälsomyndighetens ansvarsområde. Det har också föreslagits i en tidigare statlig utredning.

Enligt EU:s livsmedelsförordning definieras ett livsmedel som något som är avsett att ätas av människor. Tobak, tobaksprodukter med eller utan nikotin, är alltså inte livsmedel, skriver Tobaksfakta.

Remiss från tobaksindustrin

Bland de som har bjudits in att lämna remiss på utredningen finns företrädare för tobaksbolag. Enligt Tobakskonventionen artikel 5.3 ska folkhälsopolitiken skyddas mot direkt och indirekt påverkan från tobaksindustrin. I Sverige finns inte några officiellt antagna riktlinjer för hur artikeln ska tillämpas.

”Detta är en oroande brist, bland annat med tanke på att inbjudan att svara på denna remiss också gått till företrädare för tobaksindustrin”, skriver Tobaksfakta i sitt remissvar.

Läs artikel om andra organisationers remissvar här

Läs vidare