I Sverige har rökandet minskat mycket, men bland dem som fortfarande röker är det vanligare att vara lågutbildad eller ha lågutbildade föräldrar.
Folkhälsomyndighetens statistik från 2021 visar att 12,5 procent som inte gått gymnasiet röker. Det ska jämföras med 8,0 procent bland de som gått gymnasiet och 3,0 procent bland personer med högre utbildning.

Skillnaden i utbildningsnivå syns också när det gäller gravida. Statistisk från 2016 visade att 14 procent med endast grundskoleutbildning rökte tidigt i graviditeten, jämfört med 7 procent för de som gått gymnasiet och 2 procent för de som hade läst vidare efter gymnasiet. 

Utbildningsbakgrunden spelar roll även när det gäller unga och tobaksbruk.

CAN har specialstuderat rökning och snusning och vilken roll föräldrarnas utbildning spelar. Man talar om den socialekonomiska sammansättningen.

Lågutbildade föräldrar – mer tobak

CAN kunde se att i skolor med låg socioekonomisk sammansättning, många lågutbildade föräldrar,  är det vanligare att niondeklassarna röker och snusar. 2019 var risken att vara rökare i genomsnitt 27 procent lägre bland elever på skolor med många högutbildade föräldrar, jämfört med elever på skolor med många lågutbildade föräldrar. 

När det gäller snusning ser det ut på liknade vis. Elever på skolor med många högutbildade föräldrar hade i genomsnitt 36 procent lägre risk att vara snusare jämfört med elever på skolor med många lågutbildade föräldrar.

Hälsofrämjande når inte lågutbildade

Det är känt att tobaksbruk leder till stora hälsorisker. Något som alltså i högre utsträckning drabbar lågutbildade. Samtidigt är det också känt att hälso- och sjukvården inte är jämlik. Generella hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser når inte alla grupper i lika stor omfattning. En grupp som tenderar att missgynnas är just  individer med låg utbildningsnivå. Det är samtidigt en grupp som behöver stöd, bland annat med tanke på att de är mer utsatta i arbetslivet, med otrygga arbetsvillkor. 

Sammantaget förstärker bruket av tobak ojämlikheten i samhället. En grupp som ändå är utsatt röker/snusar vilket ökar ojämlikheten och hälsoriskerna.

Läs vidare