Tobaksfakta anser att det är nödvändig att anpassa direktivet till nya vetenskapliga rön och nya tobaksprodukter. Det måste också skärpas för att göra det svårare för tobaksindustrin att kringgå bestämmelserna. Tobaksbolagen utnyttjar varje svaghet och kryphål i lagarnas skyddsnät för att öka tobaksbruket och locka barn och unga att börja röka.

Viktiga förslag i direktivet som Tobaksfakta stöder är utökade bestämmelser om tillverkarnas skyldighet att rapportera om ingredienserna i tobaksprodukterna. Enligt förslaget ska de också genomföra marknadsundersökningar och redovisa sina försäljningsvolymer. Det tillför nödvändiga kunskaper för att lättare kartlägga t ex hur vissa smakämnen påverkar konsumtionen hos ungdomar. Tobaksfakta tillstyrker direktivets förslag om förbud för smakämnen som bl a används för att locka barn att börja med tobak eller för att med en friskare smak ge intrycket att tobaken är mindre farlig än den är. Ett förbud ska gälla även rökfri tobak, inklusive svenskt snus.

Exportförbud för snuset

Export av svenskt snus inom EU och smakämnen i snuset har i Sverige helt överskuggat övriga frågor i direktivförslaget. Tobaksfakta stöder direktivets förslag om fortsatt exportförbud inom EU. Både Sverige och EU har genom att ratificera WHOs ramkonvention om tobakskontroll, FCTC, åtagit sig att motarbeta allt slags tobaksbruk, inte enbart rökning. Det är uppseendeväckande att flera svenska regeringar, med stöd i riksdagen, struntat i att följa konventionens artikel 5.3, som stadgar att hälsopolitiken ska skyddas mot påverkan från kommersiella och andra intressen inom tobaksindustrin. I stället arbetar man aktivt för att främja tobakskonsumtionen. De juridiska och handelspolitiska argument som används i snuskampanjerna underkändes redan för ett decennium sedan av EG-domstolen.

Det återstående argumentet att snus skulle bidra till minskad rökning i EU är osannolikt. Snuset är okänt i de flesta EU-länder och inte socialt accepterat. Ingen har heller tydligt kunnat visa att ökad snusning leder till minskad rökning. Regeringens snuspolitik är svårförståelig även med tanke på Sverige egna folkhälsomål. Målen är bl a minskat bruk av alkohol och tobak. Något undantag för snus finns inte.

Den senaste bekräftelsen på en sviktande medvetenhet om 5.3 bland politikerna är risdagens yttrande om att EU inte bör få reglera smakämnen i svenskt snus, eftersom snuset endast får säljas i Sverige.

– Det är beklagligt, säger Ewy Thörnqvist, generalsekreterare i Tankesmedjan Tobaksfakta. Vi har i två år informerat beslutsfattare om FCTC och om hur vägledande den är för varje lands utformning av hälsopolitiken. Våra opinionsundersökningar bland allmänheten visar att det finns ett starkt stöd hos väljarna för ett brett tobaksförebyggande arbete enligt ramkonventionen. Politikerna är i otakt med den allmänna opinionen.

Stora bildvarningar obligatoriska

Till de tyngre förslagen i direktivet hör obligatoriska bildvarningar som tillsammans med textvarningar ska täcka 75 procent av båda de stora sidorna på paketen. Tobaksfakta tillstyrker, men anser att utrymmet för varningarna bör täcka 80 procent och att bilderna i det befintliga EU-biblioteket bör utvecklas så att de får ett sakligare och tydligare innehåll.

Tobaksfakta tillstyrker också förslaget om förbud för ”slim-cigaretter.” Skälet är att dessa tunnare cigaretter i lockande förpackningar särskilt av unga kvinnor betraktas som mindre farliga och som ett hjälpmedel för viktkontroll.

Starkare åtgärder mot smuggling

Tobaksfakta tillstyrker förslaget om åtgärder mot tobakssmuggling. En sådan åtgärd är att införa identifierbara säkerhetsmärkningar som gör det möjligt att spåra produkterna. Tobaksfakta anser att arbetet mot smuggling kan effektiviseras ytterligare genom att införa licensiering för varje led från tillverkare och importörer till parti- och detaljhandlare. Finlands system för licensiering skulle kunna vara förebild för Sverige. Och även lyftas till EU-nivå.

Slutkommentar

Tobaksfakta välkomnar det nya förslaget till tobaksproduktdirektiv, men vill samtidigt framhålla att arbetet för ett minskat tobaksbruk måste omfatta fler åtgärder än de som ingår i direktivförslaget. Det gäller framför allt att ta WHOs ramkonvention för tobakskontroll på allvar och på nationell nivå våga följa de rekommendationer den ger. Ett par exempel är exponeringsförbud för tobak på säljställen och neutrala förpackningar, som fanns med i diskussionerna inför revisionen av direktivet, men inte finns med i det färdiga förslaget.

För att få framgång i arbetet mot tobak krävs dessutom att hälsopolitiken skyddas mot påverkan från tobaksindustrin. Det ingår i Sveriges åtaganden enligt artikel 5.3 i ramkonventionen. Tobaksfakta kan bara beklaga att Sverige, som i början av 1990-talet internationellt betraktades som ett föregångsland i det tobaksförebyggande arbetet numera hamnat ordentligt på efterkälken vid internationella jämförelser.

Här kan du läsa hela remissvaret.

Läs vidare