Ett EU-direktiv är ett rättsdokument med bestämmelser som är bindande för medlemsländerna och som måste införas i den egna lagstiftningen inom en viss tid.

I förberedelserna inför ett nytt eller ändrat direktiv genomförs ofta ett allmänt samråd där alla ifrån vanliga medborgare till regeringarna får framföra sina åsikter om de föreslagna förändringarna och deras konsekvenser.

De föreslagna ändringarna i Tobaksproduktdirektivet var tillgängliga för konsultation på Internet fram till 17 december 2010. Det kom in drygt 85 000 svar, mot normalt cirka 500.

Lär mer om svaren här

Bearbetningen och analyserna av svaren har genomförts under 2011. Den slutliga utformningen av kommissionens förslag till skärpt tobaksproduktdirektiv väntas bli klar efter sommaren 2012.

EU-kommissionens förslag om möjliga förändringar som fördes fram för allmänt samråd i konsultationsdokumentet rörde sex områden. Det enda av dessa som uppmärksammats i Sverige är det som handlar om möjligheterna att häva exportförbudet av svenskt snus till EU.

Inom övriga redovisade områden finns klart viktigare förändringar föreslagna som kan leda till minskat tobaksbruk och bättre folkhälsa i EU, inte minst i Sverige. Det gäller t ex exponeringsförbud för tobaksvaror, neutrala cigarettpaket och strängare regler för tillsatser.

Ett upphävt förbud för snusexporten till EU har inte någon betydelse för vanliga svenskar över huvud taget.

Det här är de sex områden som berörs av EU-kommissionens förslag till möjliga förändringar och där de som deltagit i samrådet i de flesta fall kunnat välja mellan tre alternativ, där nummer 1 innebär ingen förändring alls och de två andra olika långtgående förslag till förändringar.

1. Vilka produkter ska direktivet omfatta?

Det marknadsförs allt fler tobaksprodukter som inte omfattas av det nuvarande direktivet. Bör reglerna för produkter som t ex elektroniska cigaretter, nikotindrinkar och sötsaker med nikotin i förbli oförändrade eller ska de omfattas av tobaksproduktdirektivet? Bestämmelserna om sådana produkter varierar i dag stort från land till land.

2. Rökfria tobaksprodukter

De aktuella reglerna förbjuder i dag vissa rökfria tobaksprodukter som snus, medan andra som tuggtobak tillåts. Alternativen här är ingen förändring, upphäva snusförbudet, eller förbjuda all rökfri tobak.

3. Information till konsumenterna

Förutom ingen förändring öppnas här möjligheten att stödja ett förslag om obligatoriska varningsbilder, mer information om skadliga substanser, hälsovarningar på vattenpipor och som tredje alternativ helt neutrala tobaksförpackningar.

4. Rapportering och registrering av ingredienser

Möjlighet till en gemensam mall för tobaksindustrins elektroniska rapportering om sina produkter plus ett alternativ om avgifter till auktoriteter som analyserar substanserna och sanktioner för de tobaksbolag som inte följer reglerna för rapporteringen. Endast registrerade produkter får säljas på marknaden.

5. Reglering av tillsatser

Det handlar om tillsatser som används för att mildra röken, för att möjliggöra djupare inandningar och inte minst smaktillsatser för att göra tobaken mer lockande för barn och ungdomar. Alternativen att välja mellan här är att fortsätta låta varje land bestämma separat eller inför en gemensam lista på förbjudna tillsatser alternativt en lista med tillåtna tillsatser.

6. Tillgängligheten av tobaksprodukter

Det tyngsta alternativet här är exponeringsförbud för tobak på säljställen i samtliga EU-länder. Ett mjukare alternativ är exponeringsförbud med ett paket synligt av varje tobaksmärke. Andra alternativ är strängare regler för försäljning över gränserna med förbud för att sälja via internet. Till ett av alternativen hör att tillgången till tobaksautomater begränsas till vuxna till det andra att tobaksautomater förbjuds helt.

Uppdaterat 10 mars 2012

Carl-Olof Rydén

Läs vidare