Handlingsplanen ”Beating Cancer Plan har fyra nyckelområden: Prevention, tidig upptäckt, diagnos och behandling samt ökad livskvalitet för cancerpatienter och överlevare.  

Handlingsplanen syftar till att minska rökning, alkoholkonsumtion och miljöföroreningar under de kommande åren och att främja en hälsosam livsstil för att minska de 40 procent av cancerfall som är förebyggbara.  

Enligt Stella KyriakidesEU-kommissionär för hälsa och livsmedelssäkerhet som lanserade handlingsplanen kvällen före Världscancerdagen, är målet att säkra att alla EU-medborgare har samma chans att överleva cancer, oavsett vilket land de bor i.   

 Det är oacceptabelt att vi idag har olika tillgång till förebyggande program i EU, olika möjligheter för tidig diagnos, tidig upptäckt, behandling och naturligtvis överlevnad, sa hon enligt MedicalXpress.com.  

Striktare tobakskontroll 

Tobakskonsumtion står för 27 procent av alla cancerfall som skulle kunna förhindras. Rökning står för nio av tio lungcancerfall.  

Med handlingsplanen ska EU skapa en tobaksfri generation, där mindre än fem procent av befolkningen använder tobak år 2040 – en minskning från dagens 25 procent. Ett delmål är att få ner tobaksbruket år 2025 till 2010 års nivå, vilket är en reducering med 30 procent.  

Kommissionen kommer att fortsätta att prioritera att skydda ungdomar från att fastna i tobaksbruk. 

Vägen dit är striktare regler för tobakskontroll, bland annat ska tobaksproduktdirektivettobaksskattedirektivet och reglerna för gränsöverskridande handel med tobaksvaror för privat bruk ses över. I planen nämns neutrala reklamfria tobaksförpackningar, ett totalförbud mot smaktillsatser i tobaksprodukter, att utvidga beskattningen till nya tobaksprodukter och tackla marknadsföring och sponsring på internet och i sociala medier. 

Till år 2023 kommer kommissionen att föreslå att rekommendationen om rökfria miljöer uppdateras, både att gälla för nya produkter, som e-cigaretter och upphettade tobaksprodukter, och att utvidga de rökfria miljöerna till att även gälla på platser utomhus 

Dessutom kommer EU:s spårningssystem att utvidgas till att omfatta alla tobaksprodukter 2024. 

Handlingsplanen får en budget på 4 miljarder euro och ska bidra till att skärpa medlemsstaternas nationella tobakskontrollstrategier och implementeringen av WHO:s tobakskonvention  

Välkommet initiativ 

För svenskt vidkommande välkomnar vi EU-kommissionens initiativ, både som stöd för vårt arbete med att reducera rökningen för att nå regeringens mål 2025 och inte minst för att motarbeta spridningen av snus och nya rökfria nikotinproduktersäger Göran Boëthius, Tobaksfaktas ordförande och konstaterar att EU-siffrorna som nämns gäller rökning. 

Han ser fram emot att åtgärderna i Tobakskonventionen nu genomförs i Sverige. 

–Det är skarpa formuleringar om Tobakskonventionens åtgärder –  ”de får inte längre försenas, negligeras eller urvattnas”. Med svenska ögon betyder det ökad press på regeringen att i svensk lagstiftning införliva de åtgärder vi ratificerade redan 2005, främst artikel 5.3 – folkhälsopolitikens förhållande till tobaksindustrin –, skattepolitiken, reklamfria tobaksförpackningar och exponeringsförbud på säljställen, säger han  

Ökad screening och vaccinationer 

I handlingsplanen finns även andra åtgärder: 90 procent av flickorna i EU ska vaccineras mot humant papillomvirus som kan orsaka livmoderhalscancer. Screeningen av bröstcancer, livmoderhalscancer och kolorektal cancer ska öka och man ska undersöka om det går att utvidga screeningen även till prostatacancer, lungcancer och magcancer. 

Läs mer här om EU:s plan mot cancer.  

Ladda ner handlingsplanen här

Faktaruta Cancer i EU 

Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken efter hjärt-kärlsjukdomar inom EU. 

Under 2020 fick 2,7 miljoner människor i EU en cancerdiagnos och 1,3 miljoner avled av cancer, däribland 2 000 barn och unga. Om inget görs väntas cancerfallen öka med 24 procent fram till 2035 och därmed bli den vanligaste dödsorsaken i EU. 

Källa:  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_sv 

Läs vidare