Det kommer eventuellt ett beslut om ny tobakslag i höst, som då kan börja gälla redan 1 januari 2019. På grund av det parlamentariska läget i riksdagen är det dock troligt att beslutet förskjuts i tid.

Falkenbergs kommun planerar ändå utifrån att en ny tobakslag kan vara på plats direkt efter årsskiftet. På Drogfokuskonferensen i Uppsala berättade tillståndshandläggare Lars Lacke om problem och frågeställningar som alla kommuner behöver ta ställning till för att rigga en organisation som kan hantera det nya uppdraget, och nå ut med information om de nya reglerna.

– Om vi utgår ifrån att det är skarpt läge 1 januari 2019 ska alla handlare då känna till att det blir en ny lagstiftning. Det kommer att bli väldigt mycket arbete med ansökningar i början, så vi äskar för en utökning till tre tjänster i nästa års budget, berättade han.

Årlig tillsynsavgift en kommande utmaning

Falkenbergs kommun har idag 1,5 tjänst för tillståndshantering för cirka 100 restauranger med serveringstillstånd för alkohol och ett 60-tal butiker med tillstånd att sälja tobak, folköl och läkemedel.

– Systemet kommer att vara självfinansierat, så vi får se över taxorna och fundera över vad tobakslagen kommer att kosta oss. Vi kommer att behöva införa avgifter för nyansökan och för ändringar och dessutom ha en årlig tillsynsavgift. Den kommer att bli ganska hög, vilket kan innebära att folk kanske kommer att dra sig för att söka tillstånd, sa Lars Lacke.

Just detta med att den årliga avgiften kan komma att höjas rejält såg han som en av de största utmaningarna.

– Handlarna kan bli sura, det handlar om mycket pengar, och vad händer då? Flyttar handeln ut på gatan? Det är viktigt att tänka på hur man ska hantera detta.

Sveriges kommuner och landsting lyfter svårigheter

I sitt remissvartill utredningen kring tobakslagen flaggade Sveriges kommuner och landsting, SKL, för att skulle bli svårt att få kostnadstäckning för de nya arbetsuppgifter som åläggs kommunerna. SKL påtalade att tillsynen omfattar även sådan verksamhet som inte går att ta ut avgifter för, som att kontrollera de utökade rökfria områdena.

I Falkenberg funderar tillståndshandläggare Lars Lacke på vad som händer med de handlare som inte blir godkända.

– Kommer det att bli ägarbyten och bulvaner som står för verksamheten? Och hur bevisar vi det i så fall? frågade han.

Liknar alkohollagen

Den föreslagna tobakslagen liknar alkohollagen vilket är en fördel, eftersom det redan finns rutiner som kan överföras till tillståndsprövningen av tobaksförsäljning, enligt honom.

Vad gäller tillsynen finns det redan en organisation för den förebyggande tillsynen, med information och möten för att berätta om vad det är som gäller, och den yttre tillsynen, som tillsammans med polis, tull och myndigheter görs för att se hur reglerna efterföljs.

– Det som tillkommer är den inre tillsynen, där vi sitter på kontoret och dagligen granskar ekonomi och vandel, kollar marknadsföring och sociala medier för att se vad som händer, sa han.

Han välkomnade skärpningen av sanktioner mot de försäljningsställen som inte sköter sig.

– Nu får vi en reglering där vi kan återkalla tillståndet kombinerat med bötesstraff och fängelse i riktigt allvarliga fall. Det ger oss mer kraft att ta tag i problem med tillstånd i det nya lagförslaget, sa Lars Lacke.


Fakta

Några nyheter i tobakslagsförslaget:
  • Tillståndsplikt med formell ansökan och prövning som görs av den kommunala organisationen
  • Tillstånd krävs även för att sälja tobak från utlandet
  • Förbud mot självbetjäning
  • Utökade områden med rökförbud, till exempel i entréer, på perronger, lekplatser och även på uteserveringar

Foto: Maj-Lis Koivisto

Läs vidare