År 2011 var medellivslängden 83,7 år för kvinnor och 79,8 år för män. Den viktigaste orsaken till att medellivslängden har ökat är att dödligheten minskat kraftigt i hjärt- och kärlsjukdomar. Detta beror i sin tur bland annat på förändrade levnadsvanor, inte minst minskad rökning. I genomsnitt röker nu 11 procent av Sveriges invånare dagligen.

Men personer med kort utbildning har betydligt sämre hälsa än de med längre utbildning. En av förklaringarna är skillnaderna i levnadsvanor. Bland annat rökning är betydligt vanligare bland dem med kort utbildning. År 2012 rökte cirka 19 procent av kvinnorna med kort utbildning, cirka 11 procent av dem med medellång utbildning och 6 procent av kvinnorna med lång utbildning.

För män var motsvarande siffror 16, 9 respektive 5 procent.

I yrkesverksamma åldrar är dödligheten mer än dubbelt så hög bland personer med förgymnasial utbildning som bland dem med eftergymnasial utbildning. Skillnaden har dessutom ökat sedan början av 1990-talet. De som har kort utbildning upplever också sin hälsa som sämre och har mer psykisk ohälsa.

Kvinnor i förvärvsarbetande åldrar med endast grundskoleutbildning har haft sämre hälsoutveckling än andra grupper. Bland kvinnor i yngre medelålder med kort utbildning ökar nu insjuknandena i både stroke och hjärtinfarkt.

Länk till rapporten

Läs vidare