Inför fortsatta förhandlingar rekommenderar de att i varje fall några delar i det föreslagna avtalet avlägsnas. I första hand bestämmelserna om skiljedomsförfarande för företag utanför det vanliga domstolsväsendet, ISDS (Investor-State Dispute Settlement). Någon sådan klausul bör inte förekomma i någon form, anser de.

Motiveringen är att ett handelsavtal med ISDS öppnar nya vägar för multinationella tobaksbolag att genom icke offentliga rättsprocesser utmana länders demokratiskt beslutade folkhälsolagar.

Bolagen kan påkalla skiljedomsförfarande med hjälp av avtalsskrivningar om ekonomisk ersättning i händelse av expropriering av egendom, som tobaksindustrin hävdar har skett i de länder som infört neutrala cigarettpaket, bl a Irland, Storbritannien och Australien.

De båda forskarna är övertygade om att det vanliga irländska rättsväsendet kommer att bedöma den aktuella stämningen i en domstol mot den irländska staten av ett tobaksbolag utifrån ett betydligt bredare perspektiv än en partsammansatt ISDS-panel skulle göra.

Ett exempel på en ISDS-process är den som pågår i Singapore mellan Philip Morris asiatiska dotterbolag och Australien. När Australien införde neutrala tobakspaket flyttade Philip Morris sitt australiska dotterbolag till Hongkong och lät det uppgå i det asiatiska dotterbolaget. Det gjorde det möjligt att påkalla ett skiljedomsförfarande. Bolaget kunde utnyttja ett handelsavtal mellan Australien och regeringen i Hongkong.

Australiens kostnader för den processen beräknas till 50 miljoner australiska dollar, 313 miljoner svenska kronor. De höga kostnaderna väntar sig tobaksindustrin ska medföra att fattigare länder inte vågar införa neutrala cigarettpaket

Samtidigt som EU och USA förhandlar om TTIP är ett liknande avtal mellan USA och elva andra länder runt Stilla havet aktuellt, TPP. Även där är motståndet på många håll stort mot bl a den skrivning om ISDS som finns med.

I Europa antog EU-parlamentet den 8 juli en resolution som generellt stöder TTIP, men också rymmer ett kompromissförslag om att ISDS ska ersättas av ett skiljedomssystem som bättre skyddar folkhälsopolitiken.

ISDS är en mekanism för att lösa tvister om handels- och investeringsavtal. En part, t ex ett investerande företag, kan påkalla ett skiljedomsförfarande och vänder sig då till något skiljedomsinstitut, som finns i alla länder.

Parterna får utse var sin företrädare, vilka i sin tur gemensamt utser en tredje person som blir ordförande. De flesta som utses är jurister.

Processen är inte offentlig, vilket brukar förklaras med att det delvis handlar om affärshemligheter.

Andra skäl som används för ISDS är att den typen av rättsfall i regel blir billigare än i en domstol. Processen kan också gå mycket fortare.

Världens största skiljedomsinstitut är Världsbankens Internationella centrum för investeringstvister, ICSID. Där handläggs Philip Morris talan mot Uruguay för landets stora varningsbilder på cigarettpaketen.

Den irländska studien

Regeringens hemsida om TTIP

EU-kommissionen om TTIP

Kommerskollegium om TTIP

Läs vidare