90 procent av de konsumerade cigaretterna var inköpta och beskattade (registrerade). Åtta procent var resandeinförsel, bestående av oregistrerade men lagliga cigaretter, så länge de inte säljs vidare. Andelen smugglade cigaretter var två procent, jämfört med tre procent 2013.

Det framgår av rapporten Tobaksvanor i Sverige från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Undersökningen ingår i de återkommande monitormätningarna av tobakskonsumtionen i Sverige som inleddes år 2000 och som övertogs av CAN år 2013.

Mätningarna genomförs med hjälp av frågeundersökningar om oregistrerade cigaretter som adderas till de registrerade. Det möjliggör en skattning av den totala tobakskonsumtionen i Sverige.

En intressant siffra är de två procenten smugglade cigaretter. Det kan jämföras med de just publicerade resultaten från en undersökning som revisionsbyrån KPMG genomfört i EU-länderna på uppdrag av de fyra största tobaksbolagen. Där kom man fram till att andelen smugglade cigaretter skulle vara drygt tio procent.

Tobaksvanor i Sverige slår fast att rökningen minskar i landet och att snusandet är stabilt. En fjärdedel, 24 procent, av befolkningen i åldersgruppen 17-84 år hade använt tobak vid minst ett tillfälle den senaste månaden.

Den åldersgrupp som använt mest tobak den senaste månaden var yngre personer, 17-29 år. Samtidigt var andelen sporadiska tobaksanvändare störst i den gruppen.

Den största konsumtionen av cigaretter per dag var i gruppen 50-64 år, där merparten är dagligrökare.

– Det är främst andelen dagliga rökare som minskar, säger utredaren Clara Henriksson. Men antalet cigaretter som röks är också viktigt att följa ur ett folkhälsoperspektiv.

Den högsta snuskonsumtionen fanns bland dagligbrukare i åldersgruppen 30-49 år. Cirka 225 miljoner snusdosor köptes under året. Det var en liten nedgång med en procent sedan 2013, och med sju procent jämfört med 2012.

Största andelen snusare fanns i Norrland medan de högsta andelarna rökare fanns i Stockholm och Skåne.

Kvinnorna har minskat sin tobakskonsumtion mer än männen, och andelen rökare bland kvinnor och män är lika stora.

Grafik och tabeller i rapporten, som kan laddas ner från sajten www.can.se

Läs vidare