Det visar en ny studie som Socialstyrelsen genomfört i samarbete med Karolinska institutet och Statens folkhälsoinstitut.

Fram tills nu har man uppskattat antalet dödsfall orsakade av rökning till 6 600 per år.

Skillnaden beror på att man nu tagit med även rökare som dör vid högre ålder och levt längre än den förväntade livslängden.

– Under senare år har det visat sig finnas ett starkare samband mellan regelbunden rökning och att insjukna i så allvarliga sjukdomar så att man dör, säger docent Magnus Stenbeck, en av rapportförfattarna och forskare vid Karolinska institutet.

– Det innebär att antalet döda av rökning nu uppskattas till ett högre tal än tidigare.

De fyra stora rökrelaterade folksjukdomarna lungcancer, KOL, stroke och hjärtinfarkt stod för omkring 8 000 rökorsakade dödsfall per år. Utöver det dog omkring 4 000 rökare i ett 40-tal andra sjukdomar som berodde på rökning.

Fler sjukdomar har också visat sig ha samband med rökning. Av dem som vårdats på sjukhus har nära 100 000 personer blivit sjuka på grund av rökning. Av dessa insjuknade omkring 38 000 i de fyra rökrelaterade folksjukdomarna, varav omkring 20 000 i KOL.

Ungefär lika många har också vårdats för lunginflammation orsakad av rökning.

Varje år insjuknar 1 600 kvinnor i arbetsför ålder i rökrelaterad livmoderhalscancer. Vart femte registrerat missfall före vecka 22, utomkvedshavandeskap och kvinnlig infertilitet (oförmåga att bli gravid) kan tillskrivas rökning.

– I synnerhet för kvinnor kan vi se att rökning orsakar sjuklighet även tidigt i livet, säger Magnus Stenbeck.

Utredningen om tobaksdöden har genomförts på uppdrag av socialdepartementet. Syftet var att utveckla en metod för beräkning av tobaksrelaterad sjuklighet och dödlighet bland tobaksbrukare och göra det möjligt att baserat på dagens exponering för tobak kunna beräkna framtida tobaksrelaterade sjukdomar och dödsfall.

En av forskarna bakom rapporten är professor Hans Gilljam, Karolinska institutet. Han säger:

– En styrka med rapporten är att man inte bara har analyserat data om de stora folksjukdomarna hjärta-kärl, cancer och lungor utan också kunnat värdera en lång rad sjukdomssamband som förr varit okända eller osäkra.

– Eftersom det ofta krävs längre tids exponering för tobaksrök för att skador ska uppstå har värderingen av skaderiskerna varit svår. Tidigare har man fått hålla till godo med försiktiga antaganden från analyser av till exempel WHOs internationella epidemiologer, men nu har vi äntligen kunnat kombinera aktuella forskningsresultat med våra goda register och fått fram dessa sensationella resultat.

Läs vidare