Den nya forskningsstudien, som publicerats av tidskriften Thorax, visar att de akuta sjukhusinläggningarna på grund av astma hos vuxna minskade med nästan fem procent under de första tre åren efter införandet av rökfria offentliga miljöer i England. Minskningen motsvarar omkring 1 900 inläggningar per år.

England är en av de nationer i världen som har störst problem med astma. Nästan sex procent av befolkningen är drabbade.

År 2007 införde England rökfria offentliga inomhusmiljöer. Tobaksfakta har tidigare rapporterat om en kraftig minskning av astma bland engelska barn efter att den nya lagen trätt i kraft.Och nu kommer resultat som visar samma glädjande utveckling bland vuxna. Forskarna grundar sina slutsatser på statistik över akutinläggningar för astma bland personer från 16 år och uppåt under perioden april 1997-december 2010. Under denna period fick vuxna akutvård för astma vid 502 000 tillfällen. Inläggningarna minskade med 4,9 procent under de tre första åren efter rökförbudets införande. Den procentuella minskningen var lika stor i hela landet.

Länk till sammanfattning av studien

Läs vidare