Noncommunicable Diseases , icke smittsamma sjukdomar, svarar för majoriteten av förtida dödsfall i världen. Det handlar främst om hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes och kroniska lungsjukdomar. Dessa har fyra huvudsakliga, gemensamma riskfaktorer: tobak, alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. År 2010 orsakade de icke smittsamma sjukdomarna 35 miljoner av 53 miljoner förtida dödsfall i världen. Fram till 2030 beräknas siffran öka till 55 miljoner förtida dödsfall på grund av icke smittsamma sjukdomar, om inget görs. I Sverige svarar dessa sjukdomar för 90 procent av alla dödsfall.

År 2011 riktades den internationella uppmärksamheten på allvar mot epidemin av icke smittsamma sjukdomar. FN höll då ett högnivåmöte om hur de ska bekämpas, vilket resulterade i en deklaration där länderna förklarar sig beredda att prioritera de stora förebyggande folkhälsoinsatser som krävs för att vända utvecklingen. Senare kom en global handlingsplan för NCD-bekämpningen 2013-2020.

Ytterligare en milstolpe i det NCD-förebyggande arbetet var när FN 2015 enhälligt antog Agenda 2030 och de 17 nya hållbarhetsmålen. Såväl NCD-insatsernas som tobaksarbetets stora betydelse för hållbar utveckling togs då för första gången upp i hållbarhetsmålen. I mål 3 har regeringarna förbundit sig att minska den förtida dödligheten på grund av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel fram till 2030. Mål 3 lyfter också fram att det är nödvändigt med ett kraftfullt genomförande av den internationella tobakskonventionen i alla länder för att nå hållbarhetsmålen.

Högnivåmötet 2018 är en kontrollstation där NCD-läget och NCD-arbetet dittills ska utvärderas. Under 2017 kommer mötet att förberedas bland annat vid FN:s politiska högnivåforum i juli som ska behandla arbetet med hållbarhetsmålen. I december 2017 sker ett annat viktigt förberedelsemöte när frivilligorganisationer samlas till Global NCD Alliance Forum.

Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – ingår tillsammans med 26 andra frivilligorganisationer i det svenska NCD-nätverket som arbetar för att minska de icke smittsamma sjukdomarna. Vi hoppas att 2017 kommer att öppna nya möjligheter att skapa en levande diskussion om hur vi målmedvetet ska minska de icke smittsamma sjukdomarna i vårt eget land och internationellt.

Läs vidare