Med ”Tobacco Endgame” menas att samhället definierar ett årtal då tobaksbruket ska vara så gott som utfasat. (Endgame är termen för slutspel i schack.) Nya Zeeland har valt år 2025, Finland 2040. I flera andra länder diskuteras förslag på slutdatum. Skälet är att ett sådant datum ger ett tydligt mål att sikta mot som kan öka drivkraften i det tobaksförebyggande arbetet. För det räcker inte att bestämma ett årtal, man måste också besluta om konkreta åtgärder för att nå det tobaksfria målet.

Docent Göran Boëthius och professor Hans Gilljam är båda lungläkare och välkända profiler i det tobaksförebyggande arbetet. Göran Boëthius är ordförande i styrelsen för Tobaksfakta och styrelseledamot i Läkare mot tobak. Hans Gilljam är ordförande i Läkare mot Tobak. I debattartikeln pekar de på tobakens oacceptabla skadeverkningar och förklarar varför de anser att det är dags för en ny strategi i tobakspolitiken:

”En slutspelsstrategi innebär ett paradigmskifte, att vi säger: »nu får det vara nog«, nu sätter vi en bortre parentes för ett århundrade då tobaksbruket skördat fler liv än alla andra katastrofala händelser sammantagna; att vi slutar att acceptera 6000 förtida tobaksrelaterade dödsfall i Sverige varje år; att vi generellt minskar toleransen för skador som är förebyggbara; att vi inte bara försöker påverka den enskilda användarens beteende utan lika mycket eller mer kräver samhällets stödjande åtgärder; att vi går från »blame the smoker« till »shame the tobacco industry« och att vi inte nöjer oss med att minska rökningens skador utan att vi på sikt, i enlighet med WHO:s tobakskonvention, strävar efter att eliminera nikotinberoendet.”

Artikelförfattarna föreslår att läkarna tillsammans med övriga i hälso- och sjukvården och många andra aktörer ska engagera sig i att påverka politikerna för att få ett regeringsbeslut med inriktning på ett slutdatum för rökningen.

”Vad som krävs är en blocköverskridande ­politisk medvetenhet och vilja, en precisering av ett realistiskt årtal för en bortre parentes och en välfinansierad handlingsplan med tydliga delmål.”

Länk till debattartikeln

Läs vidare