Utredningen vill också att rökförbuden i rökfria miljöer ska gälla även e-cigaretter.

När tobaksdirektivsutredningen med lagman Göran Lundahl i spetsen i dag lade fram sitt slutbetänkande En översyn av tobakslagen/ Nya steg mot ett minskat tobaksbruk kom även frågan om e-cigaretternas reglering närmare en lösning. Dels finns e-cigaretter med på den punkt i själva slutbetänkandet som handlar om rökfria miljöer – och dels föreslår utredningen även en helt ny lag om e-cigaretter som ska börja gälla 1 oktober.

I betänkandet föreslås som Tobaksfakta tidigare rapporteratbland annat att fler offentliga utomhusmiljöer ska göras lagstadgat rökfria. Och utredarna anser också att rökförbud i offentliga miljöer inte bara ska omfatta tobak utan även örtprodukter för rökning, e-cigaretter med och utan nikotin samt vattenpipor utan tobak.

– Att rökförbud bör gälla även e-cigaretter med och utan nikotin har flera orsaker. En är att vi vill tillämpa försiktighetsprincipen och skydda människor mot passiv exponering eftersom vi ännu inte vet om ångorna från e-cigaretter kan vara skadliga, sade Göran Lundahl vid presskonferensen på socialdepartementet.

– Men framför allt handlar det om att avnormalisera beteendet att röka, för att minska tobaksbruket. Dessutom blir det praktiskt svårt att upprätthålla rökförbud om man tillåter användning av e-cigaretter på dessa platser.

Utredningen kom ursprungligen till för att föreslå hur EU:s nya tobaksproduktdirektiv ska genomföras i svensk lag senast 20 maj i år. Eftersom Läkemedelsverket har hävdat att e-cigaretter är läkemedel, har utredningen tidigare inte föreslagit något införande av EU-direktivets e-cigarettregler i svensk lag. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att e-cigaretter inte kan räknas som läkemedel och därför måste tobaksproduktdirektivet genomföras i vårt land även på denna punkt. Enligt förslaget ska den nya lagen innehålla både de bestämmelser som behövs för att genomföra EU-direktivet och kompletterande regler ”som är nödvändiga för att få till stånd en heltäckande och ändamålsenlig reglering”. Lagen ska – till skillnad från rökförbuden i offentliga miljöer – inte gälla nikotinfria e-cigaretter utan enbart produkter som innehåller nikotin.

Bestämmelser för att leva upp till EU-direktivet
Dessa e-cigarettbestämmelser föreslås för att genomföra tobaksproduktdirektivet:

o Tillverkare och importörer måste förhandsanmäla de e-cigarettprodukter de vill sälja i Sverige till Folkhälsomyndigheten minst sex månader i förväg.

o Tillverkare och importörer måste även varje år rapportera in en utförlig försäljningsstatistik till myndigheten.

o Det ska finnas hälsovarningar på förpackningarna till e-cigaretter och påfyllningsbehållare.

o Det blir förbjudet att marknadsföra e-cigaretter och tillbehör genom reklam på internet, i radio och på TV, genom kommersiella annonser i tidningar och tidskrifter och genom produktplacering i exempelvis TV-serier.

o De som tillverkar och säljer e-cigaretter får inte sponsra evenemang dit allmänheten har tillträde (samma sponsringsförbud som gäller för tobaksprodukter).

o Folkhälsomyndigheten eller annan myndighet ger ut föreskrifter om innehåll och utformning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Detta ska säkerställa att produkterna lever upp till direktivets krav på bland annat barnsäkra förpackningar, högsta tillåtna volym, högsta tillåtna nikotinmängd, förbud mot tillsatser som inte får förekomma i tobaksvaror och krav på renhet.

o Förpackningarna ska innehålla en bipacksedel med säkerhets- och hälsoinformation och ha en innehållsdeklaration.

o Man får inte ange halten av tjära eller kolmonoxid eller hänvisa till andra tillsatser än smaktillsatser.

o Produkterna får inte likna livsmedel eller kosmetiska produkter Man får inte antyda att en viss elektronisk cigarett är mindre skadlig än andra eller att den har miljöfördelar.

o Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att övervaka marknadsutvecklingen för att bland annat undersöka om e-cigaretter fungerar som inkörsport till tobaksrökning för unga människor och tidigare rökfria vuxna.

o Tillverkare, importörer och distributörer måste ha ett system för att samla in information om alla misstänkta skadliga effekter och på begäran rapportera till Folkhälsomyndigheten.

o Om det upptäcks att en produkt utgör en allvarlig hälsofara ska den få stoppas omedelbart.

– Hälsovarningarna och uppdraget till folkhälsomyndigheten att övervaka utvecklingen är viktiga delar, kommenterar docent Göran Boëthius, lungläkare och ordförande i Tobaksfakta – oberoende tankesmedja.

– Dessutom borde det finnas en lagstadgad skyldighet för företagen att vetenskapligt följa utvecklingen över tid när det gäller effekter och bieffekter, på samma sätt som man eftersträvar när det gäller läkemedel. Uppdraget skulle kunna läggas ut på en akademisk institution som följer en tillräckligt stor grupp deltagare och så snabbt som möjligt kan upptäcka ohälsa. Forskningen kan finansieras genom avgifter som företagen betalar. Detta är det enda sättet att visa att samhället tar faran för eventuella långtidseffekter på allvar.

Fler förslag
Förutom de regler som EU-direktivet kräver föreslår utredningen bland annat följande bestämmelser (gäller alltså e-cigaretter med nikotin):

o E-cigaretter får inte säljas till personer under 18 år.

o Detaljhandel med e-cigaretter måste anmälas till kommunen och man måste ha ett egenkontrollprogram för att bland annat följa åldersgränsen.

o Den som uppsåtligen säljer e-cigaretter utan föreskrivna hälsovarningar och innehållsdeklarationer eller bryter mot åldersgränsregeln kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

– Det är utmärkt att utredaren kompletterar EU-kraven med ytterligare åtgärder som förbud mot e-cigarettrökning med och utan nikotin i rökfria miljöer, anmälningsplikt och åldersgräns, säger Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert, Tobaksfakta – oberoende tankesmedja.

– Men ytterligare regleringar behövs, inte minst ett förbud mot smaktillsatser som lockar barn. Det är också lite oroande att den nya lagen enbart gäller e-cigaretter med nikotin. Risken finns att det blir som med lättölet, att företagen går runt reklamförbudet. Eftersom åldersgränsen inte heller gäller produkter utan nikotin finns även risk att barn lockas att testa dem.

Länk till utredningens förslag om en ny e-cigarettlag

Läs vidare