– Även denna gång är ansatsen bra, men helheten fortfarande mer anpassad till alkohol- och narkotikafrågor vilket gör att tobaken blir styvmoderligt behandlad, kommenterar Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert inom Tobaksfakta, oberoende tankesmedja.

– Det är bra att samla ANDT-insatserna i en gemensam strategi och formulera gemensamma, övergripande mål för politiken. Men i en sådan strategi måste även olikheterna mellan drogområdena respekteras och där finns det stora brister i strategin och åtgärdsprogrammen. När det gäller alkohol kan man exempelvis tala om bruk, riskbruk och missbruk men när det gäller tobak är allt bruk farligt. Denna typ av skillnader glöms till stor del bort även i årets program

Delmål uppnås inte
I åtgärdsprogrammet för 2013 presenteras uppgifter om utvecklingen av ANDT-användningen. Beträffande tobak syns bland annat en liten minskning av rökningen i årskurs 9, men en ökning av rökningen i gymnasiets årskurs 2.

– Inget av de folkhälsopolitiska delmålen till 2014 kommer att kunna uppnås på tobaksområdet, säger Margaretha Haglund.

I programmet nämns den pågående utredningen om fler rökfria utomhusmiljöer som Statens folkhälsoinstitut fått i uppdrag att redovisa i december i år (ett halvår senare än vad som ursprungligen var tänkt).

– Jag är orolig att den utredningen riskerar att drunkna i uppmärksamheten kring valrörelsen nästa år. Det är därför viktigt att hålla diskussionen om fler rökfria miljöer levande, säger Margaretha Haglund.

När det gäller en annan pågående utredning, den om marknadsföring och försäljning av alkohol och tobak på Internet, är hon kritisk:

– Den har utvecklats allt mer till att få en stark tyngdpunkt på e-handel med alkohol och tobaken hamnar i skymundan. Det finns exempelvis ingen tobakspolitisk expert med i utredningen.

Ytterligare en anledning till oro ser Margaretha Haglund i sammanslagningen av Statens folkhälsoinstitut och Smittskyddsinstitutet. Hon anser att det tobaksförebyggande arbetet inom Statens folkhälsoinstitut på grund av förluster av kompetens de senaste åren blivit allt mer försvagat och fruktar att sammanslagningen ska förstärka den utvecklingen.

Tillämpa tobakskonventionen!
Positiva tobaksinslag i åtgärdsprogrammet är, säger Margaretha Haglund, en viss ökning av anslagen via FHI till tobaksförebyggande projekt och regeringens uttalade stöd för EU-förslagetn om ett nytt starkare tobaksproduktdirektiv. Om detta förslag går igenom kommer vi bland annat att få stora varningsbilder på cigarettpaketen. Margaretha Haglund berömmer också regeringen för de skattehöjningar på tobak som genomförts de senaste åren, men framhåller att de måste fortsätta varje år för att effekten ska behållas.

– Framför allt är det viktigt att den svenska regeringen följer andra länders exempel och låter sig inspireras av den internationella tobakskonventionens förslag. Där finns bevisat effektiva åtgärder som verkligen kan minska tobaksanvändningen bland unga, exempelvis exponeringsförbud för tobak i butiker och neutrala förpackningar.

– Våra ungdomars hälsa är viktigare än tobaksindustrins vinstintressen. Detta borde borde också styra ANDT-strategin och dess åtgärdsprograms insatser för att bekämpa tobaksbruket.

Länk till åtgärdsprogrammet

Läs vidare