endgame_web2

–Vår förhoppning är att dessa ställningstaganden kan stimulera ännu fler landsting, regioner och kommuner att uttala sitt stöd, säger Göran Boëthius, ordförande i Tobaksfakta – oberoende tankesmedja och nationell samordnare av Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.

–Och inte minst – att regeringen lyssnar med stora öron – och agerar därefter.

I politisk enighet beslutade styrelsen i Sveriges Kommuner och Landsting på fredagen att ställa sig bakom målet att fasa ut rökningen i vårt land. SKL blev därmed en av för närvarande 129 myndigheter, företag och organisationer som tagit ställning för ett politiskt beslutat måldatum när dagligrökningen i Sverige ska vara nere på max fem procent. Det föreslagna måldatumet är år 2025.

–Det är en tydlig signal till våra medlemmar – kommunerna och landstingen – och vi hoppas att fler av dem nu kommer att följa oss och ställa sig bakom Rökfritt Sverige 2025, säger Emil Broberg, V, 3:e vice ordförande i SKL-styrelsen.

–Rökningen har starka negativa effekter för våra medlemmar. Dels drabbas medborgarna direkt genom att tobaksbruket leder till sämre hälsa och möjligheter till ett gott liv. Och dels går en stor andel av landstingens och kommunernas resurser till att ta hand om följderna av rökningens skadeverkningar.

Några veckor tidigare fattade kommun- och landstingssektorns pensions- och försäkringsbolag KPA Pension beslut om att stödja Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. KPA:s hållbarhetschef Eva Axelsson förklarar att beslutet är en naturlig följd av bolagets policy om hållbara investeringar. Sedan slutet av 1990-talet investerar KPA Pension inte i vapen, tobak, alkohol, kommersiella spel eller verksamhet som är skadlig för miljö och människor.

–Våra kunder vill ha en trygg och etisk pensionsförvaltning och vi har ett stort samhällsansvar som pensionsförvaltare åt kommuner och landsting. Men vi ser även starka finansiella skäl att inte investera i exempelvis tobaksindustrin. Långsiktigt är det inte smart att ha sina pengar i den här typen av företag, detta är inte en modern framtidsindustri, säger Eva Axelsson.

–Vi vill gärna att vårt ställningstagande för Rökfritt Sverige 2025 inspirerar till mer debatt om vad som är hållbara investeringar – en sådan samhällsdiskussion behövs!

Företrädare för SKL och KPA Pension medverkar i morgon, tisdag, vid ettseminarium om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025 ur ett barnrättsperspektiv.

Bakgrund

År 2013 gick startskottetför opinionssatsningenTobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025, efter internationell förebild. Syfte; att mobilisera stöd för kravet att regeringen ska slå fast ett måldatum när dagligrökningen ska vara högst fem procentochskapa en plan för hur målet ska nås.

Snabbast att ställa sig bakom kravet var organisationer i hälso- och sjukvårdssfären och inom barn- och ungdomssektorn, men snart väcktes engagemang även inom många andra sektorer. 16 landsting/regioner, tre länsstyrelser och 15 kommuner finns nu bland stödjarna. Regeringen ställde sig i början av 2016 bakom målet Rökfritt Sverige 2025, vilket bland annat framgår av ANDT-strategin för 2016-2020 (ANDT=Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak). Fortfarande saknas dock en tydlig plan för hur målet ska nås.

– Vi förväntar oss att Folkhälsomyndigheten snart blir mer aktiv när det gäller arbete med en handlingsplan, säger Göran Boëthius.

– Ett ytterligare krav för att nå ett mål 2025 är att riksdagens ledamöter ger klartecken till alla de förebyggande åtgärder som återfinns i WHO:s tobakskonvention, t ex fler rökfria miljöer, exponeringsförbud på säljställen och andra förslag som regeringen successivt kommer att lägga på riksdagens bord.

Läs vidare