I en del kommuner finns det personer som jobbar på heltid med frågor som rör ANDTS – alkohol, narkotika, doping, tobak och spel – medan det i andra kommuner är folkhälsostrateger eller folkhälsoplanerare som ansvarar för fler områden än enbart ANDTS-frågorna. Att hålla sig uppdaterad kring ny forskning och aktuell politik inom området kan vara svårt att hinna med då.

För att ge de bästa förutsättningarna för ett framgångsrikt lokalt förebyggande arbete har Länsstyrelserna i Sverige i uppdrag att samordna och utveckla det förebyggande arbetet. I till exempel Västra Götaland har Länsstyrelsen det senaste året haft sju olika aktiviteter för att ge stöd, bland annat nätverksträffar som är ett riktat stöd till de som är utsedda i kommunerna för att vara ansvariga i frågan. Till nätverksträffarna bjuds samordnare från länets 49 kommuner in och i snitt deltar cirka 25 kommuner vid varje träff.


– Vi har haft fyra nätverksträffar i år. Syftet med träffarna är att få den senaste kunskapen inom området, och möjlighet att träffa andra som har samma eller liknande uppdrag i andra kommuner. På så sätt kan de dela erfarenheter med varandra, berättar Ulrika Ankargren, länssamordnare för ANDTS-frågor på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Om man inte kan vara med på träffarna får man en sammanfattning av det som lyfts under dagen.

Tematräffar och fördjupningsdagar

Länsstyrelsen anordnar också träffar för en bredare målgrupp, då man vänder sig till de som jobbar drogförebyggande, men också brottsförebyggande och med tillsyn. Två tematräffar och en fördjupningsdag har hunnits med det senaste året. Den ena tematräffen handlade om e-cigaretter.

–E-cigaretter är ganska nytt och då behövs mer kunskap. Vi gav i uppdrag till forskaren Louise Adermark på Göteborgs Universitet att ta fram en kunskapssammanställning om användningen, attityder och potentiella hälsoeffekter, och sen kom hon på tematräffen och berättade om den. Vi tog också upp lagstiftning i koppling till e-cigaretter, berättar Ulrika Ankargren.

Den andra temadagen lyfte rökfria miljöer.

–Under året har vi gjort en kartläggning av rökfria skolgårdar i Västra Götaland, i form av observationer på skolgårdar. Vi tittade då på om någon röker eller om det finns spår av rökning, och hur det ser ut på skolgårdarna med skyltar med mera. Under temadagen pratade vi om hur det ser ut, och hur lagstiftningen efterlevs.

Varje tematräff är en halvdag, och då hinns det också med diskussioner kring hur man kan jobba lokalt med frågan. Det är mycket värt för deltagarna.

Många är nöjda med stödet

Enligt Folkhälsomyndighetens senaste Länsrapport är många kommuner i Västra Götaland nöjda med det stöd som Länsstyrelsen erbjuder. 42 av 49 kommuner fick frågan “Har ni haft nytta av det stöd som finns att tillgå?”. 75 procent av de som svarade tyckte att de hade fått stöd i viss eller stor utsträckning.

Kristina Sunebrand arbetar med ANDTS-frågor i Bollebygd kommun och hon är en av de som tycker att nätverksträffarna är värdefulla.

–Länsstyrelsen brukar sätta ihop ett intressant program för dagen där vi hålls uppdaterade på vad som händer inom ANDTS-området.

Hon tycker också att det är givande att träffa andra ANDTS-samordnare för att få inspiration kring hur de jobbar med frågorna.

–Det blir ofta workshops på nätverksträffarna där vi kan diskutera något aktuellt. I mindre kommuner som Bollebygd finns det bara en person som ansvarar för ANDT-frågorna. De andra i nätverket blir därmed som ” kollegor” som man kan diskutera med för att komma framåt i sitt arbete på hemmaplan.

Via Länsstyrelsen får Kristina Sunebrand och andra som arbetar med ANTDS-frågor också ta del av olika typer av material.

–Vi erbjuds färdiga texter som vi kan använda i till exempel brevutskick till vårdnadshavare eller lägga på hemsidan. Det är skönt att man inte behöver uppfinna hjulet själv, och det känns proffsigt om flera kommuner ger samma budskap.

Om man inte kan vara med

Ulrika Ankargren på Länsstyrelsen menar att det är viktigt att erbjuda olika typer av stöd. Alla kan ju inte vara med på träffar.

– Det är svårt för många att komma till träffarna, speciellt om man inte har tjänster som är 100 procent. Det handlar inte om ovilja, utan att de har så många områden att hantera att de inte hinner. Och jag tror att det här gäller i hela landet, inte bara i Västra Götaland.

Ulrika menar att det egentligen kan vara ännu viktigare för dem som inte har enbart arbetar med ANTDS-frågor att få möjlighet att delta på träffar. Men om man verkligen inte kan det, så finns det stora möjligheter att ta del av mycket kunskap ändå. Till exempel genom anteckningar från nätverks- och tematräffar, material som visats under dagen samt filmade föreläsningar.

–Jag tycker att man ska hålla ögonen öppna och ta del av det som finns. Man får den senaste forskningen och vi för ut den nationella politiken inom ANDTS så att ha koll på vad Länsstyrelsen bidrar med är ett bra sätt att hålla sig up-to-date.

Länsstyrelserna kan lyfta behovet av stödjande lagstiftning

Göran Boëthius, från Läkare mot Tobak, tycker att Länsstyrelsernas arbete i kommunerna med information och samordning är av stor betydelse för alla med uppgift att arbeta hälsofrämjande och tobaksförebyggande i de enskilda kommunerna.

–Det är glädjande att notera att två tredjedelar av länsstyrelserna har fattat beslut om att stödja tanken på en långsiktig utfasning av tobaksbruket, det som vi efter utländsk förebild kallar för en tobacco endgame-strategi. Därmed bör länsstyrelserna, som regeringens förlängda arm, lättare kunna se och påpeka behovet av lagstiftning som en förutsättning för ett framgångsrikt tobaksförebyggande arbete på det kommunala golvet, säger Göran Boëthius.

Kartläggning av internetförsäljning av e-cigaretter

Kunskapssammanställning e-cigaretter

Rapport rökfria skolgårdar

Fotograf, bilden på Ulrika Ankargren: Misak Nalbandian

Läs vidare