Kommunals huvudskyddsombud inom hemtjänsten i jämtländska Ragunda kommun stoppar arbetet i ett hem där både brukaren och hans sambo är storrökare. Skälet är att hemtjänstpersonalen utsätts för passiv rökning och är oroliga för sin hälsa. Det rapporterar webbtidningen Arbetet.

Skyddsombudet hänvisar i sitt beslut till arbetsmiljölagen och till tobakslagen, som säger att ingen mot sin vilja ska utsättas för tobaksrök i sitt arbete.

Enligt en forskningsrapport som publicerades i fjol är passiv rökning fortfarande en betydelsefull arbetsmiljöfaktor bakom arbetsrelaterade hjärt-kärlsjukdomar i Sverige. I ett 30-årsperspektiv har den passiva rökningen i samhället minskat kraftigt, men sedan 2005 har minskningen avstannat. År 2009 uppgav fem procent av de anställda att de regelbundet utsätts för andras tobaksrök i arbetet och det var till och med en något högre andel än 2005 (källa: Nationella folkhälsoenkäten, Statens folkhälsoinstitut). I hotell- och restaurangbranschen har den passiva rökningen minskat kraftigt sedan rökförbudet i serveringsmiljöer infördes 2005. År 2009 utsattes 6 procent i denna bransch för passiv rökning. Mest exponerade för andras tobaksrök är enligt de senaste siffrorna anställda i transportsektorn och i byggbranschen, 10 procent i båda fallen. På andra plats kommer vård och omsorg där 8 procent utsätts för passiv rökning. Den påtvingade tobaksröken kan komma från såväl arbetskamrater som kunder/brukare.

Läs vidare