Siffrorna är det aktuella resultatet av en kartläggning som Tobaksfakta löpande genomför med hjälp av mejlfrågor till främst kommunernas personalchefer. De får också uppföljande telefonsamtal.

Det finns ingen lag om rökfri arbetstid. Nuvarande lagstiftning handlar om anställdas rätt att slippa andras rök på jobbet, men lagen framhåller att varje arbetsplats ska arbeta aktivt för att minska riskerna med passiv rökning. Det gäller inte minst kommunerna som med sina 784 000 anställda (november 2010) har en viktig folkhälsouppgift, både gentemot de anställda som genom de anställdas roll som förebilder vid kontakter med allmänheten. Den rökfria arbetstiden ska gälla även de förtroendevalda i kommunerna.

Rökfri arbetstid innebär att den tid man arbetar eller har paus ska vara rökfri. Lunchen räknas inte in i arbetstiden och är därmed undantagen.

Ewy Thörnqvist är generalsekreterare i Tankesmedjan Tobaksfakta. Hon säger:

– Vi följer och rapporterar om utvecklingen av rökfri arbetstid därför att rökfria miljöer är viktiga för framgång i det tobaksförebyggande arbetet. Det understryks också i Världshälsoorganisationens Tobakskonvention, som Sverige ratificerade 2005.

– Att det är rökfritt av hälsoskäl sänder viktiga signaler till ungdomar som kommer ut i arbetslivet. Det underlättar också för dem som vill sluta röka eller har slutat.

– Tobaksfakta driver opinionsbildning kring tobakskonventionen åtgärder som är avsedda att begränsa tillgängligheten på tobak och skapa fler stödjande tobaksfria miljöer.

Med färre rökare minskar också arbetsgivarnas kostnader tack vare minskad sjukfrånvaro och färre raster under arbetstid. Enligt beräkningar från Statens folkhälsoinstitut, som publicerades 2009, kostar en rökare arbetsgivaren omkring 45 000 kronor per år på grund av åtta extra sjukdagar och dagliga raster på sammanlagt 30 minuter. Dessutom tillkommer kostnader för produktionsbortfall, vikarier och rehabilitering. Om samtliga kommuner införde rökfri arbetstid skulle de tillsammans spara 2,6 miljarder kronor om året.

För personalchefen i Bollebygd, Anki Larsson, är det hälsoaspekterna som är avgörande för beslutet om rökfri arbetstid.

– Med rökfria offentliga lokaler har acceptansen för rökfritt ökat. Frågan har avdramatiserats. Det har inte krävts några stora diskussioner sedan ett par borgerliga politiker motionerat i fullmäktige om rökfri arbetstid i vår kommun.

Den kommun som först i Sverige klubbade ett förslag med rubriken ”tobaksfri arbetstid” var Bräcke i Jämtland, det skedde i januari 1992.

Sedan dröjde det till 2003 innan Mölndal införde rökfri arbetstid. 2004 tillkom Höör och Uddevalla, Knivsta 2005, medan det 2006 tillkom sju kommuner. 2007 blev ytterligare 19 kommuner rökfria och 30 året efter.

1 maj 2010 införde Stockholm med cirka 43 000 anställda rökfri arbetstid. Från januari 2011 är samtliga stadsdelar med 33 000 anställda i Göteborg rökfria.

Tobaksfaktas löpande undersökning gäller enbart frågan om kommunerna har rökfri/tobaksfri arbetstid eller inte.

Läs vidare