– Socialstyrelsens beslut är ett exempel på motstridiga intressen i det tobaksförebyggande arbetet. Ett annat aktuellt exempel är när hemtjänstpersonalens rätt till rökfri arbetsmiljö ställs mot vårdtagarens rätt att röka i sitt hem. Ett tredje när kirurgens kunskap om ökad komplikationsrisk vid operation av rökande patient ställs mot patientens ”rätt” att röka, kommenterar Göran Boëthius, medicinsk och tobakspolitisk expert inom Tankesmedjan Tobaksfakta.

Socialstyrelsens beslut kommer efter att en omyndig pojke på SiS ungdomshem Sundbo i Fagersta klagat på att han inte får snusa på institutionen. Hans pappa har skickat snus till honom, men personalen har omhändertagit snuset med hänvisning till SiS tobakspolicy. Enligt policyn ska ungdomar under 18 år inte få röka eller snusa, och pojken undrar vad som gäller, SiS policy eller tobakslagen.

Socialstyrelsen har granskat klagomålet och kommit fram till att det inte finns lagstöd för att med ett generellt förbud inskränka intagnas rätt att snusa, röka eller inneha tobak på de särskilda ungdomshemmen. För att personalen ska ha rätt att omhänderta egendom krävs att den ska vara till men för vården eller ordningen vid institutionen. Det krävs också ett individuellt beslut i varje enskilt fall. Det är alltså fortfarande möjligt att omhänderta tobaksvaror om de i det enskilda fallet bedöms vara till men för vården eller ordningen vid hemmet. Beslutet ska vara tydligt motiverat. Det är fortfarande förbjudet för ungdomarna att röka inomhus. Den som vill röka får göra det på särskilt anvisad plats utomhus.

-Att vi upphäver förbudet innebär inte att vi släpper den restriktiva inställningen till rökning, säger SiS generaldirektör Ewa Persson Göransson.

-Vi kommer att fortsätta erbjuda stöd och nikotinläkemedel till de ungdomar som vill sluta röka. Personalen på ungdomshemmen får inte heller köpa tobaksvaror till ungdomar.

Tobaksfaktas expert Göran Boëthius framhåller att det är viktigt att fortsätta att diskutera och opinionsbilda kring den här typen av etiska och juridiska motstridigheter i tobaksfrågan. Samtidigt tror han att många sådana problem är svårlösta och kommer att bli långvariga.

– Därför bör de föranleda oss att påskynda det breda tobaksförebyggande arbetet i enlighet med WHOs Tobakskonvention, säger Göran Boëthius.

-Utan en successiv och påtaglig minskning av tobaksbruket kommer dagens klagande ungdom hos SiS om några decennier att vara den rökande vårdtagaren som har ”rätt” att ge hemtjänstpersonalen en oacceptabel arbetsmiljö.

Läs vidare