– Jag är mycket glad över det omfattande kunskapsunderlag som på detta sätt skapas för hela ANDT-området. Nationellt och framför allt för kommuner, landsting och organisationer, ges därmed ett viktigt verktyg för att följa upp effekter av insatser på ANDT-området, säger barn- och äldreminister Maria Larsson i ett pressmeddelande.

Till de indikatorer som ska följas hör efterlevnad av åldersgränser, reala priser på alkohol och tobak, andel gravida med riskbruk av alkohol, registrerad/oregistrerad alkoholförsäljning, cannabiskonsumtion och narkotikarelaterade dödsfall. Regeringen avser även att återkomma kring flera utvecklingsindikatorer, som är knutna till mål i strategin, exempelvis målet att narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska.

Statens folkhälsoinstitut får i uppdrag att genomföra uppföljningen av ANDT-strategin och att ansvara för uppföljningssystemet. FHI ansvarar själva för flertalet indikatorer som redan samlas in i dag. I uppdraget ingår också att sprida uppföljningsarbetet i Sverige och stödja den regionala och lokala nivån i arbetet.

Som en del i uppföljningsarbetet har även Karolinska institutet i uppdrag att mäta användningen av alkohol, narkotika, dopning och tobak i Sverige samt de problem som detta skapar.

Läs vidare