De negativa effekterna för barnet av rökning under graviditeten börjar bli allt mer väl undersökta och dokumenterade. Rökning under graviditeten ökar risken för tidig födsel, missfall, missbildningar, havandeskapsförgiftning, låg födelsevikt och plötslig spädbarnsdöd. Men inte nog med det. Även barnets hälsa och utveckling under uppväxten kan påverkas. Rökning under graviditet ökar nämligen risken för bl.a. luftvägssjukdomar i förskoleåldern och för neuropsykiatriska problem som ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder).

Därför är det egentligen inte överraskande att forskarna nu också börjar hitta klara samband mellan även passiv rökning under graviditeten och störningar av fosterutvecklingen. Störningar som kan ge livslång inverkan på barnets hälsa och funktionsförmåga. Nyligen rapporterade Tobaksfakta om en svensk studie som visat att passiv rökning under fostertiden kan öka risken för tobaksberoende i tonåren.

I den nu aktuella studien undersökte forskare vid the Behaviour Evaluation and Measurement Research Centre (CRAMC) vid Virgili University i Spanien 282 friska nyfödda barn. Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Early Human Development. De nyfödda testades 48 och 72 timmar efter födelsen. Vid testerna användes ett protokoll som kallas the Neonatal Behavioural Evaluation Scale. Detta instrument är till för att analysera barnets beteende och gensvar när man interagerar med det.

Tjugotvå procent av barnens mammor hade rökt under graviditeten medan närmare sex procent varit utsatta för passiv rökning utan att röka själva.

Både rökarnas barn och barnen vars mammor exponerats för passiv rökning hade sämre testresultat än de nyfödda som haft en rökfri fosterutveckling. Passiv (och aktiv) rökning under graviditeten försämrade barnets motoriska förmåga och uppmärksamhet samt även vissa andra reaktioner på de olika typer av kontakt som ingår i testet.

Forskarna konstaterar att även mindre mängder av tobaksrök verkar kunna försämra utvecklingen av fostrets nervsystem och att det är viktigt att fortsätta kartlägga dessa effekter.

Länk till tidskriftens sammanfattning av studien

Läs vidare