Det är dock fortfarande alltför många som exponeras för passiv rökning och lagstiftningen varierar kraftigt mellan länderna, konstaterar rapporten. EUs striktaste lagstiftning om rökfria miljöer finns i Irland, England, Grekland, Ungern, Bulgarien och Spanien.

Den internationella tobakskonventionen ställer krav på att alla länder – för närvarande 176 – som anslutit sig ska skydda sina invånare mot passiv rökning. År 2009 utfärdade EU-kommissionen i linje med detta en rekommendation till EUs medlemsländer, Rekommendationen sade att effektiva skyddsåtgärder skulle vara införda senast i november 2012. Nu har kommissionen följt upp sin rekommendation med en lägesrapport om rökfria miljöer och passiv rökning i de 27 EU-länderna. Länderna har själva fått rapportera hur deras lagstiftning ser ut, hur tillsynen sker och hur stor andel av invånarna som exponeras för andras tobaksrök i olika miljöer.

Kartläggningen visar en betydande förbättring av lagskyddet mot passiv rökning i EU sedan 2009. Alla länder har någon form av lagstiftning om rökfria miljöer och ungefär hälften av länderna har infört dessa lagar de senaste tre åren. Exponeringen för andras tobaksrök har minskat. Exempelvis var 48 procent av européerna utsatta för passiv rökning i barer år 2009. År 2012 hade andelen minskat till 28 procent. EU-kommissionen konstaterar att utvecklingen går åt rätt håll – men att alltför många fortfarande exponeras för rök.

De EU-länder som har den striktaste lagstiftningen totalförbjuder rökning på alla arbetsplatser, i offentliga inomhusmiljöer och på allmänna transportmedel. Det innebär att rökning där bland annat är helt förbjuden på restauranger, i barer, i hälso- och sjukvården, i skolor, på vårdhem, på hotell och i fängelser.

Andra länder har också en omfattande lagstiftning, men har inte gått lika långt. Sverige har exempelvis lagstiftning om rökfria miljöer i arbetslivet och serveringsmiljöer, men tillåter avskilda rökrum.

Kommissionen konstaterar i rapporten att hälsoeffekter av lagstiftning om rökfria miljöer märks snabbt, bland annat i minskat insjuknande i hjärt-kärlsjukdomar. Kommissionen skriver också att farhågor om negativa ekonomiska effekter har kommit på skam. Barer och restauranger har antingen haft oförändrade intäkter efter införande av rökfrihet, eller sett en ökning av intäkterna.

Här kan du ladda ned rapporten i sin helhet.

Här hittar du en tabell som illustrerar rökfrilagarna i

Läs vidare