Diabetes typ 2 är en växande folksjukdom. Omkring fyra procent av den svenska befolkningen är drabbad. Utöver dessa finns sannolikt många människor som har sjukdomen utan att veta om det. Till skillnad från diabetes typ 1 debuterar typ 2-diabetes i vuxen ålder och risken att insjukna ökar kraftigt med åldern. Bland personer över 75 år har minst en tiondel diabetes typ 2, som i sin tur ökar risken för bland annat stroke, hjärtinfarkt och synnedsättning.

Enligt Diabetesförbundet har över en miljon människor i Sverige ärftliga anlag för att få diabetes typ 2. Levnadsvanorna spelar en viktig roll för om sjukdomen uppkommer eller ej. Ohälsosamma matvanor, stillasittande, fetma och rökning är faktorer som forskarna vet ökar risken för att få diabetes.

I den nu aktuella Lancetstudien gick forskare igenom 88 tidigare forskningsstudier om tobaksrök och diabetesrisk. Dessa hade sammanlagt närmare 6 miljoner deltagare, varav omkring 300 000 hade diabetes typ 2.

När forskarna vägde samman de tidigare forskningsresultaten blev slutsatsen att den som själv röker ökar sin diabetesrisk med 37 procent, jämfört med personer som inte röker. Om en person som inte själv röker kontinuerligt utsätts för passiv rökning ökar det diabetesrisken med 22 procent.

Länk till Årsrapport 2014 från Nationella Diabetesregistret, andelen rökare rapporteras på sid 20-22.

Läs vidare