Steg för steg visar nu forskningen att passiv rökning medför samma hälsorisker som att röka själv. Passiv rökning har redan kunnat kopplas till bland annat sjukdomar i andningsvägarna, hjärt-kärlsjukdomar och lungcancer. Eftersom rökning har bevisats öka risken för demenssjukdom, vore det logiskt att även passiv rökning har den effekten. Ett flertal djurstudier har också kommit fram till att ett sådant samband verkar finnas.

Nu har forskare vid Anhui Medical University i Kina och King’s College, London, prövat hypotesen i en studie med nära 6 000 försökspersoner över 60 år i fem provinser i Kina. Forskarteamet undersökte försökspersonerna vid två tillfällen med några års mellanrum och bedömde bland annat om de hade demenssymtom. Försökspersonerna intervjuades också och fick berätta om de själva rökte eller hade rökt samt om de varit utsatta för andras tobaksrök.

Resultatet visade att ungefär en tiondel hade svåra demenssymtom. Bland dem med svår demens fann forskarna ett tydligt samband med hur mycket passiv rökning de utsatts för. Sambandet fanns såväl bland människor som rökte själva eller hade rökt, som bland rökfria personer.

När det gällde mer måttliga demenssymtom syntes inte samma tydliga samband med passiv rökning.

Studien har publicerats av tidskriften Occupational and Environmental Medicine.

Länk till forskningsartikeln

Läs vidare