1 801 döttrar till föräldrar som deltagit i ett forskningsprojekt om barns hälsa och utveckling ingick i studien. Döttrarna var nu i åldrarna 44-54 år. Forskarna kunde jämföra deras föräldrars rökvanor under graviditeten med döttrarnas hälsotillstånd i medelåldern.

Analysen visade att kvinnor vars mamma rökt under graviditeten hade 2-3 gånger högre risk för diabetes som vuxna än om mamman inte rökt. Även pappor som rökt under graviditeten bidrog till ökad diabetesrisk, men den riskökningen var mindre.

Våra resultat styrker att fostrets kemiska miljö kan bidra till hälsa och sjukdom i vuxen ålder, säger docent Michele La Merrill, som leder forskargruppen.

I tidigare studier har exponering för tobaksrök under fosterutvecklingen kopplats till låg födelsevikt och fetma. Den nu aktuella studien visade att även om barnet vägt lite vid födseln så ökade föräldrarnas rökning diabetesrisken. Inte heller fetma senare i livet kunde förklara hela sambandet mellan föräldrarnas rökning och diabetes hos den vuxna dottern.

Ladda ned studien här.

Läs vidare