Rapporten 2021 Global Progress Report on Implementation of the WHO Framework Convention on Tobacco Control, lanserades i samband med COP9, som pågick 8–13 November.

Rapporten visar exempel på positiv utveckling, bland annat har fler av konventionens 181 medlemsländer infört reklamfria tobaksförpackningar och förbud mot smaktillsatser i tobaksprodukter, och utvidgat befintliga reklamförbud till att även omfatta nya tobaks- och nikotinprodukter.

Implementeringen av tobakskonventionen har sedan den trädde i kraft 2005  konsekvent förbättrats. Sedan föregående rapport 2018 syns en liten ökning i den genomsnittliga takten som konventionens rekommenderade åtgärder har implementerats. Framstegen på väg mot fullständig implementering av dess olika artiklar är dock fortsatt ojämna och varierar från 13 procent till 85 procent.

De artiklar som har implementerats med störst framgång globalt:

  • Artikel 8: Skydd mot exponering för tobaksrök
  • Artikel 11: Förpackning och märkning av tobaksprodukter
  • Artikel 12: Utbildning, kommunikation och allmän upplysning
  • Artikel 16: Försäljning till och av minderåriga

De artiklar som har implementerats med minst framgång:

  • Artikel 17: Tillgång och stöd till ekonomiskt hållbara alternativa verksamheter
  • Artikel 18: Skydd av miljön och människors hälsa
  • Artikel 19: Ansvar

Orsaken till den låga implementering av några av artiklarna uppges av medlemsländerna vara avsaknad av ekonomiska resurser, och att tobaksindustrins inflytande och inblandning, inklusive industrins utveckling av nya tobaks- och nikotinprodukter, är stora hinder. Trots framsteg är det tydligt att regleringen av nya produkter, som blir alltmer tillgängliga runtom i världen, måste accelereras.

I slutet av rapporten finns en sammanställning med statistik kring implementering för samtliga medlemsländer. Sverige har vidtagit flest åtgärder för att implementera artikel 12, 14, och 15 – som handlar om allmän upplysning, tobaksavvänjning och illegal handel. Sverige har dock långt kvar för att nå fullständig implementering av många artiklar, men är allra sämst och har infört 0 åtgärder för att implementera artikel 5.3 – som handlar om att exkludera tobaksindustrins inflytande från folkhälsopolitiken.

Datainsamlingen för årets rapport  genomfördes i början av 2020 och baseras på medlemsländernas rapporterade åtgärder.

Läs vidare