De slutsatserna drar världshälsoorganisationen WHO i en ny kortrapport om kunskapsläget när det gäller sambandet mellan tobaksbruk och demenssjukdomar.

Rapporten är den första i en serie av sammanfattningar om tobaksbrukets effekter på olika områden – Tobacco Use Knowledge Summaries. Rapporten har tagits fram genom ett samarbete mellan WHO och Alzheimer’s Disease International. Vetenskapliga experter har gått igenom mycket av den forskning om tobak och demens som publicerats sedan mitten av 1990-talet och fram till våra dagar. De har vägt samman resultaten och dragit slutsatser. Här är några viktiga punkter i rapporten:

  • Rökning ökar risken för demenssjukdom. Hur mycket risken ökar beror bl.a. på hur mycket man röker. Vissa studier har funnit riskökningar på uppåt 80 procent, i andra studier har ökningarna varit något mindre.
  • Omkring 14 procent av alla fall av demenssjukdomen Alzheimers sjukdom beror på rökning.
  • Även passiv rökning kan orsaka demens. Farligast är att leva tillsammans med rökare.
  • Det kan inte uteslutas att även användning av rökfri tobak, som tuggtobak och snus, kan bidra till demensutveckling.

– Forskningen visar att minskad rökning sannolikt ger en kraftig minskning av demensbördan i framtiden, säger dr Shekhar Saxena, chef för WHO:s avdelning för mental hälsa och drogmissbruk, till tidningen The Herald.

Rökning tros bidra till demens via flera mekanismer i kroppen. Rökning förändrar bl.a. blodets sammansättning på olika sätt och orsakar inflammation och förträngning i blodkärlsväggarna.

I Sverige finns, enligt Socialstyrelsen, i dag omkring 160 000 personer som lever med en demenssjukdom. Samhällskostnaden för demensvården beräknas till omkring 63 miljarder kronor per år. 78 procent av kostnaderna betalas av kommunerna.

Här kan du ladda ned WHO-rapporten om tobaksbruk och demens.

Läs vidare