Boken tar sin utgångspunkt i Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011. Den ger läsaren uppdaterad kunskap om metoder, hjälpmedel och stöd vid de tre olika nivåerna av rådgivning om tobak som rekommenderas i riktlinjerna: enkla råd, rådgivande samtal och kvalificerat rådgivande samtal. Teoretisk kunskap kompletteras med fallbeskrivningar där de tre författarna generöst delar med sig av sin sammanlagt nästan sekellånga erfarenhet som avvänjare. Läsaren får uppslag till hur en mångfald olika kliniska situationer kan lösas. Läkemedelsbehandlingens ABC vid tobaksavvänjning är också utförligt beskriven.

Stödja patienter att sluta röka och snusa vänder sig till alla inom vård, omsorg, beroendevård, socialt arbete, tandvård, skola, apotek och arbetsliv som vill motivera och stödja människor till tobaksstopp, till studerande vid universitet och högskolor inom omvårdnad, medicin och paramedicin samt till verksamhetschefer, folkhälsoplanerare och drogsamordnare i landsting, länsstyrelser och kommuner.

Författarna är:
Barbro Holm Ivarsson (red.), jur. kand., leg. psykolog, arbetar som utbildare och konsult. Hon har arbetat inom det tobakspreventiva området i drygt 15 år och varit verksam i Stockholms läns landsting och Statens folkhälsoinstitut. Är ordförande i Psykologer mot Tobak.

Agneta Hjalmarsson, docent, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, arbetar som utbildare och konsult och var i 35 år ansvarig för Mottagningen för tobaksavvänjning på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Margareta Pantzar, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, arbetar i Landstinget i Uppsala län, och har arbetat med tobaksprevention i 25 år. Hon är en nationellt välkänd utbildare och metodutvecklare och har arbetat med Statens folkhälsoinstituts satsningar på tobaksavvänjning.

Läs vidare