Snusning årskurs nio

Rapporten visar att 14 procent av niorna snusar, vilket är kan jämföras med 5 procent år 2017. Denna ökning har skett både bland pojkar och flickor. Den har dock varit mer påtaglig bland flickorna. I årets mätning nådde användningen historiskt höga nivåer bland flickorna (13 procent). Det är dock fortfarande något vanligare att pojkar snusar (15 procent). Av de som snusar uppgav 13 procent att de använder vitt snus. Det var ungefär lika vanligt bland pojkarna och flickorna och jämnt fördelat mellan frekvent och sporadisk användning.

Snusning gymnasieelever

26 procent av gymnasieeleverna i årskurs 2 uppgav i undersökningen att de snusade, och 24 procent av gymnasieeleverna har använt snus de senaste 30 dagarna. Detta kan jämföras med 13 procent år 2012, då användningen var som lägst. Ökningen har varit mest påtaglig bland flickorna där andelen snusare ökat från 4 till 21 procent på tio år. Även om snusandet har blivit mer utbrett bland flickor kvarstår tydliga könsskillnader bland gymnasieleverna. I årets undersökning uppgav 30 procent av pojkarna och 21 procent av flickorna att de snusade. Precis som bland niondeklassarna var det i gymnasiet mest vanligt att pojkar använde snus frekvent (23 procent) jämfört med sporadiskt (8 procent). Även bland flickorna i gymnasiet var det vanligare att göra det frekvent (12 procent) än sporadiskt (9 procent).

Bland gymnasieeleverna uppgav 24 procent att de snusar vitt snus. Det var vanligare bland pojkarna (26 procent) än flickorna (22 procent). I gymnasiet var det vanligare att snusa vitt snus frekvent (16 procent) än sporadiskt (8 procent).

–Vi kan se att ungas användning av vitt snus fortsätter att öka även i år, trots att en åldersgräns infördes i augusti 2022, säger Sir Thor som är utredare och forskare hos CAN och huvudredaktör för årets rapport.

Cigarettrökning

9 procent av niondeklassarna uppgav i undersökningen att de rökte. Det var vanligare att göra det sporadiskt (8 procent) än frekvent (2 procent) och det är fortfarande vanligare att flickor röker än pojkar.

21 procent av gymnasieeleverna i årskurs 2 röker, jämfört med 30 procent 2012. Årets siffra är dock en signifikant uppgång sedan år 2021. Nivåerna har därmed återvänt till hur det såg ut före pandemin. Precis som i nian var en klar majoritet av rökarna i gymnasiet sporadiska användare (18 procent) jämfört med frekventa (2 procent). Även bland gymnasieelverna är det fortfarande vanligare med rökning bland flickor än bland pojkar.

Anskaffning av cigaretter och snus

Undersökningen visar att det vanligaste sättet att få tag på cigaretter och snus är genom vänner. Näst vanligast är att köpa själv. Det gäller både elever i nian på grundskolan och eleverna i årskurs 2 på gymnasiet.

E-cigaretter

17 procent i nian och 21 procent i gymnasiet uppger i undersökningen att de vejpat under den senaste månaden. Detta innebar en signifikant minskning jämfört med 2022. Majoriteten av använder e-cigaretter sporadiskt, 19 procent i gymnasiet och 13 procent bland eleverna i nian. 4 procent i årskurs 9 och 3 procent i gymnasiet använder e-cigaretter frekvent. Både frekvent och sporadisk användning var, i båda årskurserna, vanligare bland flickor än pojkar.

Total användning

24 procent av niondeklassarna  röker cigaretter, snusar eller vejpar. I gymnasiet var det 42 procent. Det var vanligare bland flickorna än pojkarna, framför allt i nian. Av de elever som använder någon tobaks- eller nikotinprodukt är ungefär hälften frekventa användare av åtminstone en produkt. Det var 11 procent i nian och 23 procent i gymnasiet som var frekventa användare.

 

CAN:s nationella skolundersökning handlar om erfarenheter av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar, bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Mer än 10 000 elever deltog i årets undersökning. Totalt har över 300 000 elever deltagit sedan undersökningens start (för åk 9: 1971 och för gymnasiets år: 2004).

Läs vidare

Relaterat

”Snart snusar fler kvinnor än män i Stockholm”

Det vita snuset skakar om snusvanorna i grunden, enligt Folktandvården i Stockholm. Om utvecklingen fortsätter i samma riktning som nu...

Läs mer

Ny rapport från WHO trender i tobaksanvändning 2000–2030

Hur många använder tobak i världen, i regionen och på nationsnivå? Det kan man få reda på genom att läsa...

Läs mer

Allt fler unga använder vitt snus trots åldersgräns

Användandet av vitt snus fortsätter att ökar bland unga i årskurs 9 och gymnasiets år 2. Det visar årets nationella...

Läs mer

Rapport från CAN: Tobaks- och nikotinutvecklingen i Sverige 2023

Under det senaste decenniet har det skett ett skifte där nya nikotinprodukter utgör en allt större andel av tobaks-och nikotinbruket....

Läs mer

Folkhälsomyndighetens skolundersökning: Snusanvändningen bland unga tjejer har ökat kraftigt

Folkhälsomyndigheten publicerar nu studien Skolbarns hälsovanor och den visar att användandet av snus bland 15-åriga flickor ökade från 7 procent...

Läs mer

Kvinnors snusande ökar kraftigt i Västmanland

Det har skett en kraftig ökning av snusandet bland kvinnor i Västmanland, visar regionens hälsoundersökning. I senaste undersökningen svarar 8...

Läs mer

Färre unga anser det riskfullt att röka och snusa

Andelen unga som anser att det är riskfullt att röka eller snusa har minskat. Det framgår av CAN:s nationella skolundersökning.

Läs mer

Vanligt att vejpa bland unga

Bruket av e-cigaretter har mångdubblats bland skolelever, samtidigt fortsätter användningen av vitt snus att stiga, visar CAN:s skolundersökning 2022.

Läs mer

Ny statistik visar ökad användning av vitt snus

Det har blivit vanligt bland unga att använda nya varianter av nikotinprodukter som nikotinsnus (vitt snus) och e-cigaretter, och ökningen...

Läs mer
Visa fler

Prenumerera på vårt nyhetsbrev