I region Västmanlands återkommande hälsoundersökning, Liv och Hälsa, får befolkning i regionen återkommande svara på frågor om bland annat snusning och rökning. I årets undersökning sticker resultatet för kvinnor och snus ut.

Mellan år 2000 och 2017 ökade andelen dagligsnusare bland kvinnor från 2 till 4 procent och mellan 2017 och 2022 ökade andelen ytterligare, från 4 till 7 procent. En del av ökningen kan förklaras med användningen av vitt snus, som nu finns med i frågeformuläret för första gången. Det är framför allt unga kvinnor som använder det. I den yngsta åldersgruppen 18 – 29 år snusar 4 procent brunt snus dagligen medan 8 procent använder vitt snus dagligen. Bland kvinnorna i de äldre ålderskategorierna är det lägre andel som snusar och det bruna snuset dominerar.

Bland männen har det också skett en viss ökning av snusandet. Andelen män som snusade dagligen var 20 procent år 2000, nu är det 22 procent. Bland männen dominerar det bruna snuset i alla ålderskategorier. Bland män 18 – 29 år snusar 19 procent brunt snus och 6 procent vitt snus. Män i åldersgruppen 30 – 49 procent är de som snusar mest, av dem snusar 24 procent brunt snus och tre procent vitt snus.

Rökningen fortsätter att minska. Totalt är det 6 procent av befolkningen 18 år eller äldre som anger att de röker dagligen. Högst andel dagligrökare finns i åldersgrup­pen 50–69 år, 7 procent bland män och 9 procent bland kvinnor.
Sett över alla åldersgrupper är rökning lika vanligt bland män som bland kvinnor.

Det totala bruket av nikotinprodukter, röka eller snusa dagligen, är dubbelt så vanligt bland män jämfört med kvinnor, 24 respektive 12 procent.

Daglig rökning är vanligare bland personer med låg inkomst, medan snusning är vanligare bland personer med medel eller hög inkomst.

Det är många som röker och snusar som vill sluta. Av dagligsnusarna är det 31 procent som vill sluta  och bland dagligrökarna är det 61 procent.

Läs vidare