I Sverige finns omkring 20 000 personer med MS, som är vanligare bland kvinnor än bland män och oftast debuterar i 20-45-årsåldern. Sjukdomen är kronisk, går ofta i skov och drabbar centrala nervsystemet med symtom som trötthet, domningar, balansproblem, kramper, svårigheter att gå och synproblem.

MS uppstår genom ett komplicerat samspel mellan genetiska faktorer och omgivningsfaktorer. Anna Karin Hedström har i sin avhandling undersökt vilken effekt tobaksexponering har på risken att utveckla MS.Resultaten baseras på data från två fall–kontrollstudier med sammanlagt 6085 MS-patienter och 5530 friska kontrollpersoner.

Den 50-procentiga riskökningen för rökare stämmer med tidigare forskning. Det finns ett tydligt dos–responssamband mellan rökning och sjukdomsrisk. Både antal cigaretter per dag och antal år man rökt påverkar, oberoende av varandra, MS-risken. Riskökningen sjunker långsamt efter rökstopp.

Passiv rökning kan öka risken att drabbas av MS nästan lika mycket som att röka själv. MS-risken stiger med antal år exponeringen för passiv rökning pågår.

Det finns även ärftliga faktorer som ökar risken för MS och om dessa kombineras med rökning kan sjukdomsrisken öka flera hundra procent. Även passiv rökning kombinerat med de ärftliga faktorerna ger en mycket stor riskökning.

Avhandlingen visar också att snusande inte ökar, utan tvärtom minskar, MS-risken. Det tyder på att det i detta fall inte är nikotinet i tobaken som bidrar till sjukdomen. Avhandlingen diskuterar möjligheten att nikotin faktiskt kan ge en viss skyddseffekt genom att det dämpar inflammation.

Att rökning kan bidra till att utlösa MS tros bero på den irritation röken skapar i luftvägarna.

Anna Karin Hedström understryker hur viktigt det är med förebyggande åtgärder för att minska insjuknandet i MS. I synnerhet personer med MS i släkten, som kan ha en genetisk känslighet för att utveckla sjukdomen, bör informeras om riskökningen som är förknippad med rökning och hur viktigt det är att deras barn inte utsätts för passiv rökning.

Avhandlingen finns här.

Läs vidare