Den nya tobakslagen säger, liksom EU-direktivet, att hälsovarningar med både text och bild ska täcka 65 procent av paketens fram- och baksidor. Varningsbilderna hämtas från ett EU-gemensamt bildbibliotek. Det finns tre uppsättningar av bilder, varje uppsättning ska användas under ett år, sedan går man över till en annan bilduppsättning.

Bakgrunden är att forskning tydligt visat att hälsovarningar med bilder är ännu effektivare än enbart textvarningar för att öka medvetenheten om tobakens hälsorisker. Bilder väcker känslor och ger ett starkare intryck, vilket gör det lättare att sluta röka och att inte återfalla. Ett 80-tal länder i världen har infört eller beslutat införa stora varningsbilder på tobak.

De nya bestämmelserna i den svenska tobakslagen säger också att tobaksvarans förpackning eller själva tobaksvaran inte får innehålla information om innehållet av tjära, nikotin eller kolmonoxid. Bakgrunden till denna ändring är att sådan information har visat sig missleda konsumenterna, som felaktigt kan tro att låga halter av vissa ämnen gör produkten mindre farlig att röka. Märkningen på förpackningen får inte heller antyda att produkten har miljöfördelar eller hänvisa till smak, doft eller tillsatser.

När lagen ändrades i våras fick tobaksbranschen en övergångstid på ett år på sig för att genomföra de nya bestämmelserna. Tobaksvaror med den gamla utformningen som tillverkats före 20 maj 2016 får säljas fram till 20 maj nästa år. Vartefter de gamla förpackningarna säljs slut, ser vi allt fler av den nya typen i kiosker och affärer.

Direktivet ger EU-länderna möjlighet att gå längre än det minimikrav om stora hälsovarningar i bild och text som Sverige har följt. Länder som vill kan införa helt reklamfria, standardiserade tobaksförpackningar. Hittills har Storbritannien och Frankrike använt denna möjlighet.

Läs Tobaksfaktas faktablad om varningsbilder!

Läs vidare