– Detta har varit en otroligt omdiskuterad fråga i kriminalvården de senaste åren. Men nu är vi i ett nytt läge, säger Elisabeth Lager, chef vid rättsenheten inom Kriminalvården.

Det var år 2007 som arbetet inleddes för en mer hälsosam inomhusmiljö vid fängelser och häkten runt om i landet. Tobaksavvänjare utbildades vid anstalterna som en förberedelse för den policy som trädde i kraft den 1 januari 2008. Från och med detta datum skulle varken personal eller intagna få röka inomhus. För personalen infördes sedan rökfri arbetstid i september 2009. För de intagna innebar policyn att de bara fick röka under de stunder på dagen när de vistades utomhus.

Men policyn mötte ett starkt motstånd från intagna som såg den som ett ingrepp i deras personliga integritet. Ett vanligt argument var att de borde få röka i cellerna. En juridisk följetong med ett flertal överklaganden från intagna startade. Regeringsrätten uttalade 2010 att Kriminalvården gjort felgenom att utfärdaett generellt rökförbud utan lagligt stöd för detta. Det generella förbudet ersattes med lokala, men även sådana överklagades och underkändes av rättsinstanserna.

Under tiden återinfördes möjligheten att röka på många anstalter. Så skedde bl.a. i Kristianstad där intagna på de två anstalterna fick rätt att röka i cellerna förutsatt att en väktare tände cigaretten (detta krav grundades på brandsäkerhetsskäl). Men skyddsombudet ansåg att cigarettändandet utsatte personalen för risker och stoppade detta arbete. Detta ledde till att Arbetsmiljöverket stoppade all rökning inomhus på anstalterna i Kristianstad.

– Nu kan vi införa rökförbud inomhus på nytt och slippa det oklara läge som rått en tid, säger Elisabeth Lager.

Rökförbudet står inte i själva den nya lagen. Istället är det så att regeringen på grundval av lagen utfärdat en förordning som ger Kriminalvården rätt att i sin tur utfärda föreskrifter om säkerhet och ordning. Det är i dessa nya föreskrifter, som också börjar gälla den 1 april, som det står att intagna inte får röka inomhus utan utomhus på tid och plats som anstalten bestämmer.

– Det kan säkert hända att även detta beslut kommer att överklagas, men jag är övertygad om att vi har fullt tillräckligt lagligt stöd för rökförbudet nu. Det handlar om säkerhet och ordning. Man bör inte ta risken att hantera eld inomhus bland personer som är inlåsta, säger Elisabeth Lager.

– Som ett plus får vi också bättre miljö både för personalen och för de intagna.

Läs vidare