Att höja priset på tobaksprodukter är det mest effektiva sättet att minska tobakskonsumtionen, särskilt bland unga människor eftersom de är mest priskänsliga. Världshälsoorganisationen WHO:s tobakskonvention säger i artikel 6 att länderna ska använda pris- och skatteåtgärder för att minska efterfrågan på tobak. Det som nu skett är att de 179 länder, bland andra Sverige, som anslutit sig till tobakskonventionen har enats om mer konkreta riktlinjer för ländernas skatte- och prispolitik. Detta var en av de allra viktigaste frågorna vid den pågående partskonferensen, COP 6, i Moskva.

De riktlinjer som nu godkänts framhåller att länderna ska införa så enkla och effektiva system som möjligt för tobaksbeskattningen och att de då ska ta hänsyn både till folkhälsan och till statens finanser samt ta hänsyn till varje lands speciella situation. Riktlinjerna förespråkar ett långsiktigt tänkande kring skattestrukturen, men fastställer inga minomigränser för tobaksskatten. Enligt riktlinjerna finns det inte någon viss tobaksskattenivå som är optimal för alla länder.

– Parterna har arbetat med dessa riktlinjer i fyra år. Under tiden har bland andra Sydafrika, Brasilien, Frankrike, Filippinerna och Storbritannien höjt tobaksskatterna och minskat rökningen och de sjukdomar och dödsfall som den orsakar, säger FCA:s chef Laurent Huber i pressmeddelandet.

– Det här var rätt tid att anta dessa riktlinjer.

Läs vidare