Hemmet är den plats där såväl vuxna som barn tillbringar det mesta av sin tid, 69 procent. Det är därför den miljö där barn oftast utsätts för passiv rökning, antingen på grund av att föräldrar eller grannar röker.

Många vetenskapliga studier har gjorts om tobaksrök i flerfamiljshus. Nu har en forskargrupp i USA systematiskt granskat och sammanfattat vad 35 amerikanska studier på området kommit fram till.

Även om forskarna är kritiska mot en del metoder som använts, t ex när enbart hyresgäster själva rapporterat, ger studierna tillräckligt starka bevis för nödvändigheten av att införa rökfria miljöer i flerfamiljshus.

Omkring 80 miljoner amerikaner bor i flerfamiljshus. Av dessa lever sju miljoner i av statliga eller kommunala myndigheter subventionerade bostäder. Det är en grupp med många låginkomsttagare där rökning är vanligare och hälsan sämre.

Det federala departementet för bostäder och stadsplanering, HUD, har rekommenderat myndigheter och fastighetsägare att införa en rökfri policy för hela eller delar av bostadsbeståndet för att minska exponeringen för tobaksrök.

Fram till juli år 2014 hade mindre än tio procent av bostadsmyndigheterna i USA infört rökfria bostäder i allmännyttiga fastigheter.

Några av de granskade studierna avslöjar att hyresgäster ofta var osäkra om vad som gäller i deras fastighet. Några ansåg att de bodde i ett helt rökfritt hus, medan andra i samma byggnad ansåg att rökning var förbjuden i gemensamma utrymmen och andra menade att det inte fanns någon tobakspolicy.

De flesta studier som registrerade privata regler för rökning hemma fann att en majoritet frivilligt beslutat avstå från rökning i det egna hemmet, från 50 till över 95 procent. Det var vanligast bland välutbildade och småbarnsföräldrar.

På frågor om hyresgästerna besvärats av tobaksrök från andra lägenheter och utrymmen i huset var det en stor andel som uppgav att de hade sådana besvär, från 26 till 64 procent.

Omräknat till antal hushåll i hela USA hade omkring 28 miljoner sådana störningar.

Av de studier som undersökte stödet för rökfria bostadshus var det endast två där en majoritet inte stödde tanken på rökfritt.

Även om de forskningsresultat som uppnåtts starkt motiverar insatser för rökfria bostadshus kan nya studier fylla ut de kunskapsluckor som fortfarande finns om t ex rökfria bostäders betydelse för att människor ska sluta röka helt, rökares beteenden i övrigt och inte minst hälsoeffekterna av helt rökfria bostadshus.

Bättre information krävs också, allt ifrån tydligare information till hyresgäster om vad som gäller i deras hus till bättre kunskapsförmedling om tobaken och dess hälsorisker.

Källa: Smoke-free multiunit housing: a review of the scientific literature, Tobacco Control online, 7 januari 2015

Smoke-free multiunit housing: a review of the scientific literature

Läs vidare