Folkhälsomyndigheten fördelade förra året 12 miljoner kronor till länsstyrelserna. De statliga utvecklingsmedlen var avsedda för att förbättra den lokala tillsynen på tobaks- och alkoholområdena. ”Medlen har bidragit i positiv riktning, men insatserna varierar över landet”, skriver folkhälsomyndigheten i sin redovisning av hur pengarna använts.

Länsstyrelser och kommuner i storstadsområden har en högre bemanning och gjorde fler aktiviteter inom tobaks- och alkoholtillsynen. I mindre län och på landsbygden är satsningarna mindre. Folkhälsomyndigheten ”vill särskilt rikta uppmärksamheten” på att en del länsstyrelser behöver en högre bemanning och adekvat kompetens för att kunna utveckla tillsynen i rätt riktning. Särskilt tobakstillsynen behöver utvecklas vidare, menar folkhälsomyndigheten

Samtliga länsstyrelser sökte och beviljades medel inför fjolårets verksamhet. Länsstyrelserna har använt medlen till aktiviteter inom de områden som var prioriterade i utlysningen: rökfria skolgårdar, ansvarsfull alkoholservering och utveckling av tobakstillsynen.56 procent av de beviljade medlen användes till personalkostnader och 20 procent har används till aktiviteter med avsikt att integrera näringens egenkontroll i tillsynen. Resterande är bland annat kostnader för administration.

Läs vidare