Länsstyrelsernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen stärktes under 2012, medan kommunerna fortfarande satsar mycket litet på denna tillsyn. Det visar Länsrapport 2012 från Statens folkhälsoinstitut.

Länsstyrelsernas tillsyn över kommunerna har ökat under de senaste åren. Både på tobaks- och på alkoholområdet fördubblades länsstyrelsrnas tillsyn över kommunerna mellan 2011 och 2012. Under 2012 genomförde 18 av 21 länsstyrelser tillsyn av totalt 102 kommuners hela tillsynsverksamhet enligt tobakslagen.

Tyvärr syns inte samma ökning av aktiviteten i kommunerna, tvärtom. Det blir färre kommuner som har samordnare för det förebyggande arbetet och den tid som avsätts för ANDT-samordning (ANDT=alkohol narkotika dopning och tobak) i kommunerna minskar. Tydligast är den negativa trenden bland små kommuner. Det är också tydligt att det förebyggande arbetet är bättre om det finns en samordnarfunktion i kommunen.

Länsrapport 2012 visar även att tobakstillsynen får väldigt små resurser i kommunerna. att Hälften av kommunerna avsätter endast 10 procent eller mindre av en årsarbetskraft för tillsyn av detaljhandeln med tobaksvaror och 6 procent av kommunerna avsatte inga resurser alls.

”En del kommuner har en bra verksamhet, men generellt krävs förbättringar”, skriver rapportens författare.

”Kommunerna bör öka resurserna för tillsynsverksamheten och öka användandet av tillsynsplaner för att bättre strukturera verksamheten. En sådan utveckling skulle säkerställa verksamheten och därmed minska sårbarheten. Tillsynen över detaljhandeln bör så långt som möjligt samordnas med annan tillsyn över samma objekt, frekvensen på tillsynsbesöken bör öka och kommunerna bör i högre utsträckning använda sig av administrativa sanktioner om det inte sker någon frivillig rättelse. På detaljhandelsområdet krävs även bättre samverkan med polisen och en utveckling av arbetet med näringens egenkontroll. ”

Ett glädjeämne är dock att kommunerna ökat sina insatser för att se till att rökförbudet på skolgårdar efterlevs något.

36 procent av kommunerna uppgav att de genomförde tillsynsbesök på skolor under 2012. Sammanlagt 1 172 skolor av totalt 6 150 fick sådana besök. Av de 103 kommuner som kontrollerat rökförbudet på skolgårdar under 2012 uppger 32 att skolorna inte alltid rättar sig frivilligt när brister upptäcks, men endast fyra kommuner har använt sanktioner.

Läs vidare