I dag har 176 länder anslutit sig till konventionen genom ratificering. Det innebär att 90 procent av jordens befolkning bor i länder som är anslutna till tobakskonventionen.

Genom att ansluta sig till tobakskonventionen förbinder ett land sig att genomföra de vetenskapligt grundade åtgärder som räknas upp i konventionens olika artiklar. Åtgärderna syftar till att minska efterfrågan på och bruket av tobaksprodukter och därmed bekämpa den ohälsa och död som följer i tobaksepidemins spår. Tobakskonventionen innehåller bland annat åtgärder för att minska tobaksindustrins möjligheter till marknadsföring, exempelvis exponeringsförbud för tobaksvaror och neutrala tobaksförpackningar. Konventionen behandlar även bland annat ländernas ansvar för att informera befolkningen om tobakens hälsoeffekter och tobaksindustrins arbetsmetoder, ansvaret att erbjuda lättillgänglig tobaksavvänjning och åtgärder för att förhindra illegal tobakshandel.

De 176 anslutna länderna kallas för tobakskonventionens parter. De har under de senaste åren regelbundet samlats till partskonferenser för att vidareutveckla arbetet med att genomföra konventionen i praktiken. Till åtta av tobakskonventionens artiklar finns i dag riktlinjer som mer konkret beskriver hur länderna ska genomföra artikeln.

På senare år har tobakskonventionen fått ett ökat politiskt erkännande på olika håll i världen och många länder använder den som ett verktyg för att utveckla sin tobakspolitik. Vårt grannland Finland har exempelvis beslutat att fasa ut rökningen till år 2040 och börjat genomföra åtgärder som bland annat exponeringsförbud för att nå sitt mål. Välkända exempel på länder med en offensiv tobakspolitik är Australien – först i världen med neutrala tobaksförpackningar – och Nya Zeeland. Nya Zeeland har beslutat fasa ut rökningen till år 2025 och beslutade nyligen att införa neutrala tobaksförpackningar. Många andra exempel finns.

I vårt land har dock, enligt Tobaksfaktas mening, tobakskonventionen ännu inte tillåtits få något verkligt genomslag trots att Sverige ratificerade konventionen redan 2005. Att öka medvetenheten om och den praktiska användningen av tobakskonventionen i Sverige är ett av huvudmålen med Tobaksfaktas arbete.

Länk till en skrift om tobakskonventionen från Statens folkhälsoinstitut

Länk till WHO-rapport från 2012 om hur genomförandet av tobakskonventionen i världen framskrider

Läs vidare