Inom EU beräknas över en halv miljon dödsfall per år vara relaterade till rökning. Av dem beror ca. 79000 enbart på passiv rökning. I dag har de flesta EU-länder lagar om rökfrihet eller totalförbud mot rökning på slutna offentliga platser, även om gränsdragningen skiljer sig åt mellan olika länder och många länder har olika undantag. Detta innebär att det i Sverige och övriga EU fortfarande finns lokaler där anställda utsätts för passiv rökning. I Sverige är det främst personal i byggsektorn och inom vård och omsorg som är utsatta.

Europeiska arbetsmiljöbyråns kampanj ”Rökfria arbetsplatser” syftar till att stödja de arbetsgivare och arbetstagare som vill skapa rökfria arbetsplatser, oberoende av den befintliga nationella lagstiftningen i varje enskilt medlemsland. Tre broschyrer på 24 språk, en videofilm med den tecknade figuren Napo, Lungor i arbete, och annat informationsmaterial har tagits fram för att nå detta mål .

I kampanjen vill Europeiska arbetsmiljöbyrån peka ut de falska ”sanningarna” om rökning på arbetsplatsen. I motsats till vad de flesta tror finns det inget ventilationssystem som helt kan eliminera rök, och områden inomhus där rökning är tillåten förorenar alltid luften i de rökfria rummen. Att placera rökområden vid byggnadernas dörrar, fönster eller fläktar leder dessutom ofta till att icke-rökare exponeras för tobaksrök på grund av drag. Europeiska arbetsmiljöbyrån understryker att rökrum inte förhindrar att arbetstagare exponeras för rök, eftersom städare som arbetar i lokalerna andas in den förorenade luften.

Broschyren ”Råd till arbetsgivare som vill skapa en sund arbetsmiljö” innehåller praktiska tips till arbetsgivare om hur man kan stoppa rökning på arbetsplatserna och grundinformation om hälsoaspekter och ekonomiska aspekter av att röka på arbetet. De anställda får råd i broschyren”En rökfri arbetsmiljö för rökare och icke-rökare”. I båda broschyrerna uppmanas arbetstagarna att ta upp frågan internt och arbeta aktivt med arbetsgivaren för att hitta en lösning på problemet.

Enligt en rekommendation från Europeiska unionens råd från 2009 borde samtliga EU-länder införa lagar som helt skyddar EU:s medborgare från att exponeras för tobaksrök i slutna offentliga miljöer, arbetsplatser och offentliga transporter till i år (2012). Det är till exempel enbart Belgien, Cypern, Grekland, Ungern, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Polen, Slovakien, Spanien och Storbritannien som har infört ett totalförbud mot rökning på offentliga slutna platser. Dessutom kommer ett förbud i Bulgarien den 1 juni 2012.

Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) bidrar till att skapa säkrare, hälsosammare och produktivare arbetsplatser i Europa. Byrån analyserar, utvecklar och distribuerar pålitlig, balanserad och opartisk information om arbetsmiljöfrågor och organiserar paneuropeiska informationskampanjer. Byrån inrättades av Europeiska unionen 1996 och har sitt huvudkontor i Bilbao i Spanien. Den samlar företrädare från Europeiska kommissionen, medlemsländernas regeringar, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt ledande experter från samtliga 27EU-länder och från övriga världen.

Läs vidare