”Det är glädjande att hela hälso- och sjukvården nu står upp för en långsiktig strategi för att förbättra folkhälsan, för att minska den ojämlika ohälsa som rökningen bidrar till”, skriver Göran Boëthius, ordförande i Tobaksfakta – oberoende tankesmedja – i en debattartikel i Nya WermlandsTidningen.

Tobaksfakta startade år 2012 i samarbete med andra tobaksförebyggande frivilligorganisationer opinionssatsningenTobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Målet är att rökningen i Sverige till år 2025 ska vara under fem procent, en nivå där den inte längre är ett dominerande folkhälsoproblem. I sin debattartikel konstaterar Göran Boëthius att utfasningen är möjlig om WHO:s tobakskonvention genomförs på ett konsekvent sätt:

”Tobakskonventionen – med samma status som barnkonventionen och ratificerad av 180 länder inkluderande Sverige redan 2005 – samlar alla åtgärder som krävs för att motverka en tobaksindustri vars intressen är helt oförenliga med samhällets och folkhälsans. Fokus har flyttats från individens livsstil till samhällets ansvar och möjligheter”.

Göran Boëthius gläder sig över stödet från alla de 167 organisationer som ställt sig bakom Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025:

”I och med det värmländska beslutet har nu alla landsting/regioner – inkluderande styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting – ställt sig bakom målet om ett rökfritt Sverige 2025. Det är imponerande i sig att dessa politiskt styrda organisationer lyssnat på ett förslag från en frivilligorganisation. Det är glädjande att hela hälso- och sjukvården nu står upp för en långsiktig strategi för att förbättra folkhälsan, för att minska den ojämlika ohälsa som rökningen bidrar till.

Även ett ökande antalav landets kommuner, hälften av länsstyrelserna och ett hundratal andra organisationer har hittills ställt sig bakom initiativet (www.tobaksfakta.se). Det visar en ökande medvetenhet om problemets storlek och karaktär – och dess åtgärdbarhet till gagn för befolkningen.”

Han konstaterar att attitydundersökningar visar att även allmänheten är positiv till skärpningar av tobakspolitiken. Och berömmer regeringen som även den ställt sig bakomRökfritt Sverige 2025och som satt som mål att minska ojämlikheten i hälsa inom en generation. Men ändå, menar Göran Boëthius, saknas fortfarande en viktig pusselbit. Han efterlyserett sammanfattande nationellt beslut för att få till ett brett målinriktat arbete i hela landet.

”Hur ser en kraftfull nationell ledning ut som ska föra processen framåt, och förbi, 2025? Hur ser en långsiktig investering ut för att komma i mål 2025?”

Läs vidare