SKL har i sin undersökning tillämpat den vetenskapliga metoden att via mejl skicka ut en enkät med ett antal frågor till varje kommun och satt ut en tidsgräns för när svaren ska vara inne. När tiden gått ut redovisas de resultat som kommit in i tid. Deadline för den nya undersökningen var 23 december 2011. Då hade 250 av de 290 kommunerna svarat. 40 hade inte svarat trots att påminnelser skickats ut.

Tobaksfaktas undersökning som startade 2010 med SKLs dåvarande enkätresultat som grund är löpande med ambitionen att hela tiden vara så aktuell som möjligt. Liksom SKL vänder sig Tobaksfakta till kommunernas personalchefer. Svarar de inte på mejl får de ett telefonsamtal efter en tid. På det sättet uppstår personliga kontakter som underlättar kartläggningen.

En del av förklaringen till skillnaden mellan Tobaksfaktas statistik och SKLs är att Tobaksfakta räknar med även de elva kommuner som har rökfri arbetstid i enskilda förvaltningar, i samtliga fall ingår förvaltningarna för vård och omsorg vars personal normalt utgör en stor del av kommunens anställda. Dessutom har några kommuner som beslutat om eller infört rökfri arbetstid efter 23 december inte kommit med på SKLs lista.

Den listan innehåller också någon kommun som inte finns hos Tobaksfakta. Det kan bero på att ett beslut fattats under den tid som gått efter den senaste telefonkontakten.

SKL publicerar också en lista över 134 kommuner där det finns en rökfri policy, som inte nödvändigtvis betyder att rökfri arbetstid ingår.

– Vi har valt att skilja på om det över huvud taget finns en rökfri policy, alternativt om den finns och är beslutad i fullmäktige eller motsvarande, säger Anni Winnersjö, SKLs arbetslivssektion, som arbetat med enkäten. Anledningen till att en kommun står med på den listan kan vara att man svarat att de har en rökfri policy men inte angett att den är beslutad i fullmäktige.

En kommun på listan, där rökfri policy finns men inte rökfri arbetstid, är Vadstena. Där säger personalchefen Anne Enström i telefon till Tobaksfakta att kommunen har en policy som kallas ”tobaksfri arbetsplats” där rökning inte får förekomma inomhus, på skolgårdar eller i tjänstefordon, men där det är tillåtet att röka utomhus under raster och pauser. Motsvarande regler finns i flera kommuner, bl a i Gislaved och Lessebo.

Vadstena är inte med på Tobaksfaktas lista därför att inget beslut om rökfri arbetstid fattats. Det gäller flera kommuner med liknande policies. Tobaksfakta ställer enbart frågan ”har ni rökfri/tobaksfri arbetstid?”

– Resultatet av en sådan här undersökning beror på hur frågorna formuleras, hur arbetet lagts upp och hur man följer upp.

– Vi gör den här enkäten för tredje gången, alla gjorda med två års mellanrum. Den löpande undersökning som Tobaksfakta gör ger ju möjlighet till betydligt tätare uppföljningar.

– Vi är noga med att vår enkät enbart handlar om rökfri arbetstid och inte tobaksfri arbetstid (där snus ingår).

SKLs enkät visar på ett övertygande sätt att intresset för rökfri arbetstid är mycket stort i landets kommuner.

När den förra undersökningen gjordes 2009 (publicerad 2010) var det 63 kommuner som beslutat om rökfri arbetstid medan det 2007 endast var 23.

60 procent av besluten har fattats i samverkan med de fackliga organisationerna.

Länk till SKLs undersökning

Läs vidare